Manuell medisin på dansk

Niels Gunnar Juel Om forfatteren
Artikkel

Remvig, Lars

Johannsen, Finn

Korsgaard, Jørgen

Lærebog i manuelle teknikker

488 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2004. Pris DKK 528

ISBN 87-628 - 0221-6

De tre redaktørenes medforfattere er leger og fysioterapeuter som er spesielt interessert i og utdannet innen manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker. Målgruppen for boken er leger og fysioterapeuter interessert i «muskuloskeletal medicin». Overført til norske forhold blir det leger som praktiserer fysikalsk medisin, fysioterapeuter med særlig interesse for spesifikke teknikker og kiropraktorer.

Det første kapitlet er en introduksjon til de ulike forståelsesmodellene innen området og spenner fra den rent biomekaniske til nevromuskulære modeller. Man går også noe inn på hvordan patologiske tilstander i viscera via sympatikus kan gi symptomer og feilfunksjon i bevegelsesapparatet. Redaktørene sier selv at validitet og reliabilitet innen dette kunnskapsområdet er dårlig undersøkt og at teorigrunnlaget er lite underbygd av sikker kunnskap. De kommer derfor med en «nåtidsrapport».

Hovedprinsipper for biomekaniske leddfeilfunksjoner i columna og ekstremiteter beskrives i egne kapitler, deretter kommer kapitler om de viktigste konseptene (MET – muskelenergiteknikk, Myofascial Release teknikk, McKenzie-konseptet, Maitland-teknikken og muskelkontrollkonseptet). I de siste fem kapitlene går man gjennom ulike kroppsregioner og viser på en fin måte i tekst og bilder ulike undersøkelser og behandlingsmetoder.

Klinisk undersøkelsesmetodikk er stadig i utvikling, og flere tester er undersøkt for reliabilitet og validitet de siste årene. Dette gir mye i forhold til hvilke tester som er nyttige i klinisk praksis. Smerteprovokasjonstester og funksjonelle tester blir stadig viktigere enn de spesifikke bevegelighetstestene. En lærebok som denne burde kanskje vært mer oppdatert på dette og referere til nyere studier på de ulike områdene samt fjerne noen av de gamle testene. Dette gjelder kanskje særlig ekstremitetsleddene og bekkenet.

Behandling gjennom generell trening og kognitive atferdsrettede tiltak er ikke nevnt, i boken legger man kun vekt på lokale forandringer som årsak til smerte og funksjonstap. Spesifikk kunnskap kan bli helhetens fiende, og dette er det særlig viktig å være klar over på området rygg- og nakkelidelser. Boken må med andre ord suppleres med annen litteratur.

Den gir allikevel et godt innblikk i manuell undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettsystemet og god forståelse av bakgrunnen for de ulike teknikkene på området. Den kan særlig anbefales for dem som driver med undersøkelse og behandling av bevegelsesapparatet.

Anbefalte artikler