Pålegg om forskrivning av virkestoff

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Et flertall i Stortinget ønsker et pålegg om at leger skal forskrive virkestoff i stedet for medikamentmerke.

Dette kom frem da Stortinget 30. mai behandlet Legemiddelmeldingen (1). I meldingen foreslår Regjeringen en forsøksordning der legene frivillig skal kunne forskrive virkestoff for å innhente mer kunnskap før ordningen eventuelt skal etableres permanent. Dette forslaget ble kun støttet av et mindretall bestående av Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Stortingets vedtak springer ut fra et ønske om å redusere kostnadene knyttet til legemidler gjennom økt bruk av billigere kopimedikamenter med samme virkestoff - såkalt generisk forskrivning.

I romertallsvedtak VIII heter det at:

Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag om forskrivning av virkestoff (generisk forskrivning) og legge dette fram for Stortinget på egnet måte.

Generisk forskrivning må ikke forveksles med såkalt generisk bytte, hvor apotekene kan bytte ut et forskrevet legemiddelmerke med et annet med samme virkestoff, forutsatt at legen ikke har motsatt seg dette.

Legeforeningen har ved flere anledninger påpekt overfor Sosialkomiteen at ønsket om ikke å bruke mer offentlige ressurser på legemidler enn nødvendig - noe også Legeforeningen støtter opp om - må balanseres mot kravet om riktig og forsvarlig legemiddelbruk. Generisk forskrivning vil føre til hyppige skifter mellom ulike medikamentmerker. Når medikamentene pasientene får skifter form, størrelse og farge fra gang til gang, frykter Legeforeningen en økt risiko for feil bruk av legemidler. Dette kan føre til alvorlige konsekvenser for de berørte pasientene.

Det er også verdt å merke seg at apotekene har ulik avanse på ulike generiske legemidler. Et annet problem er at legen i en slik ordning ikke vil ha oversikt over hvilket legemiddelmerke som pasienten mottar. Dette gjør det svært vanskelig for legen å følge med på utilsiktede virkninger som følger blant annet av legemiddelets tilsetningsstoffer. Etter Sosialkomiteens syn vil bruken av multidosepakking av legemidler langt på vei fjerne denne risikoen.

- Saken er ikke tilstrekkelig utredet for å se hvilke konsekvenser generisk forskrivning har for pasientens sikkerhet og krav på god og forsvarlig behandling, sier Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president. - Økt bruk av multidosepakking vil trolig forhindre noe feilbruk, men det gjenstår å se om dette tiltaket er tilstrekkelig for å sikre riktig legemiddelbruk. Vi må fremholde pasientenes sikkerhet og krav på god behandling ved utformingen av ordningene for legemidler. Dette burde i langt større grad ha vært klarlagt før Stortinget tok stilling i denne saken, understreker Bakke.

Anbefalte artikler