Forskrift om ytelser i tjenesten

Hanne Gillebo-Blom Om forfatteren
Artikkel

- Det er svært positivt at departementet vurderer behovet for en nærmere spesifisering av helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse i tjenesten

Dette skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen jobber målrettet med dette spørsmålet, og ser et behov for å skape en klarere rollebevissthet mellom blant annet leger og legemiddelindustrien for derigjennom å øke allmennhetens tillit til helsetjenesten.

- Det er ønskelig med en slik formell og generell overbygning som en forskrift vil være, mener Legeforeningen, som samtidig vil understreke viktigheten av et samspill med bransjens egen regulering. Bransjen har selv gjennom egne retningslinjer og avtaler, en gjennomarbeidet og grundig regulering av området. Legeforeningen har regler knyttet til spørsmålet både i sine etiske regler, i samarbeidsavtale med Legemiddelindustriforeningen og i arbeidet i Rådet for legemiddelinformasjon. Legeforeningen har i dette regelverket lagt opp til svært strenge og detaljerte retningslinjer på området.

- Problemstillingene knyttet til gaver til helsepersonell fra legemiddelindustrien og andre leverandører antas å være aller mest aktuell for legene som gruppe, men vi ser samtidig en økende tendens til at andre grupper er målgruppe for ulike former for markedsføring, skriver Legeforeningen.

I mange tilfeller anses det som ønskelig med et samarbeid mellom legemiddelindustrien og leger for å initiere og gjennomføre innovativ forskning og utprøving. Samtidig må det arbeides for å motvirke at rene kommersielle interesser blir styrende, og at forskningen i realiteten er skjult markedsføring. Dette gir behov for klare retningslinjer.

Legeforeningen slutter seg til departementets vurdering av at det ikke er noen motsetning mellom offentlig fastsatt regelverk og bransjefastsatt regelverk på dette feltet. De to regelverk vil kunne utfylle hverandre og dermed i fellesskap bidra til klargjøring av problemkomplekset.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler