Henvisningsprosjektet blir permanent

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Ordningen med at kiropraktorer og manuellterapeuter får sykmelde pasienter med muskel- og skjelettplager videreføres.

Foto Health and Medicine

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom til enighet om revidert nasjonalbudsjett i vår, noe som blant annet innebærer at det såkalte Henvisningsprosjektet blir landsdekkende og permanent.

I prøveprosjektet, som første gang ble vedtatt av Stortinget i 1999, har kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi hatt mulighet til å sykmelde pasienter for inntil åtte uker. I tillegg ble kravet om henvisning fra lege for å få trygderefusjon fjernet. Forsøksordningen foregikk over to år i tre fylker, med tre kontrollfylker, og en evaluering SINTEF Unimed gjorde i 2003 viste blant annet en nedgang i sykefraværet og svært fornøyde brukere.

Ifølge budsjettavtalen skal Henvisningsprosjektet nå utvides til å gjelde i hele landet. Ordningen skal tre i kraft så raskt som praktisk mulig.

– Budsjettavtalen ble en gledens dag for alle pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Dette viser at det nytter å fremføre en god begrunnelse overfor politikerne, sier Peter Chr. Lehne, leder i Faggruppen for manuellterapi.

Legeforeningen ser det ikke som problematisk i seg selv at pasientene ikke trenger henvisning fra lege for å få trygderefusjon, men er svært skeptisk til at andre enn fastlegen skal kunne henvise til spesialist. – Jeg undrer meg over at det legges til rette for at pasienten skal behandles hos kiropraktor og manuellterapeut, bli henvist til spesialist og utredet der, uten at fastlegen er involvert, sier president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke. Han påpeker at noe av hensikten med hele fastlegeordningen er at fastlegen skal ha en helhetlig og koordinerende funksjon for pasienten. – Muligheten til å ivareta en slik funksjon vil svekkes dersom stadig flere grupper av annet helsepersonell kan behandle og henvise uten at fastlegen er involvert. Dette er først og fremst vesentlig for pasientene, sier Bakke.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8700

Anbefalte artikler