Frister kvinner inn i ledelse

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kvinnelige leger er i mindretall i helsevesenets lederstillinger. Det vil Legeforeningen og flere helseforetak gjøre noe med.

  Helse Øst RHF, Helse Sør RHF og Den norske lægeforening mener en jevnere kjønnsfordeling blant ledere i helsevesenet vil være en fordel for sykehusene. De tre har derfor dratt i gang prosjektet Frist meg inn i ledelse, for å motivere og rekruttere flere kvinner til lederstillinger.

  Selv om andelen kvinnelige leger er på vei opp, med en kvinneandel blant medisinstudentene på over 50 %, er andelen kvinnelige leger i lederstillinger vesentlig lavere enn lederandelen blant mannlige leger. Bare 17,1 % av lederstillingene i helsevesenet er besatt av kvinner, ifølge statistikk fra Legeforeningen. Blant annet er 9,4 % av landets professorer i medisin kvinner, mens 14,5 % av avdelingsoverlegene er det.

  – Tendensen går den gale veien. Til tross for at tallet på kvinnelige leger som er aktuelle som ledere øker, stiger ikke andelen kvinnelige ledere tilsvarende, påpeker en av prosjektlederne, Torunn Janbu. Hun sier hensikten med prosjektet er å friste kvinnene i foretakene til å bli ledere.

  – Deltakerne skal ikke lære å bli ledere, de skal få vite mer om hvorfor noen velger ledelse fremfor klinisk arbeid, hva motivasjonen kan være, og de skal prøve å tenke på seg selv som en leder, sier Janbu. Hun er selv overlege ved Rikshospitalet, leder av Oslo legeforening, leder av Legeforeningens likestillingsutvalg og visepresident og påtroppende president i Legeforeningen.

  Janbu tror mangel på rollemodeller, samt lange tradisjoner med prioritering av klinisk arbeid fremfor administrasjon og ledelse, er noe av årsaken til at kvinner velger bort ledelse. Interessen for prosjektet har vært stor, og helseforetakene har vært positive og samarbeidsvillige. Pilotprogrammet skal gå over fem hele dager fordelt på tre samlinger, med en teoretisk del og en praktisk del.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8502

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media