Sammenheng mellom depresjon og inkontinens

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Urininkontinens rammer svært mange amerikanske kvinner i løpet av livet.

  I en befolkningsundersøkelse fra Washington besvarte 3 500 kvinner (64 %) i alderen 30 – 90 år et spørreskjema om bl.a. inkontinensplager (1). Prevalensen økte med alder, fra 28 % i 30-årsalderen til 55 % hos 80-åringene. 18 % rapporterte betydelige plager.

  Risikoen for inkontinens økte også med kroppsmasseindeks (BMI), somatisk komorbiditet, alvorlig depresjon, hysterektomi og paritet. Sterkest assosiert blant disse var alvorlig depresjon (OR 2,5; 95 % KI 1,7 – 3,7) og BMI > 30 (OR 2,4; 95 % KI 2,0 – 2,9). Forløsning ved keisersnitt var en beskyttende faktor (OR 0,6; 95 % KI 0,4 – 0,8).

  – Studien kombinerer et spørreskjema med registerdata på diagnoser, resepter og bruk av helsetjenester. Forfatterne sammenlikner funnene med en stor norsk studie der prevalensen av inkontinens var 25 %. I den norske studien var inkontinens bare en liten del av en større undersøkelse, mens den amerikanske studien henvendte seg til kvinnene med fokus på inkontinens og kan derfor ha rekruttert inkontinente kvinner i noe større grad. Prevalensen i befolkningen er dermed antakelig lavere enn i studiepopulasjonen. Det er likevel grunn til å feste lit til at forekomsten i den amerikanske befolkningen er høyere enn i den norske, ikke minst fordi fedme er en sterk risikofaktor, sier postdoktorstipendiat Guri Rørtveit ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

  – Risikofaktorene som blir dokumentert i denne studien er kjent fra før, men her påvises det en spesielt sterk sammenheng med depresjon. Vi mangler studier med design som kan avdekke hva som er årsak og virkning, men nyere basalforskning åpner for muligheten av at det også dreier seg om visse felles mekanismer, sier Rørtveit.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media