Lengde ved fødselen påvirker risiko for kolorektalkreft

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gutter, men ikke jenter, som var kortvokste ved fødselen har fordoblet risiko for tykktarmskreft som voksne.

  Jenter med høy fødselsvekt er mer utsatt for brystkreft. Bortsett fra dette er sammenhengen mellom perinatale faktorer og kreft lite studert og med få konklusive resultater.

  En ny, prospektiv epidemiologisk studie fra Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet viser at menn som var < 51 cm ved fødselen hadde en fordoblet risiko for kolorektalkreft etter en median oppfølging på 31 år (1). Tilsvarende risikoøkning for hodeomkrets < 35 cm og placentavekt < 600 g var henholdsvis 50 % og 60 %. En lineær trend var signifikant for fødselslengde og hodeomkrets, men ikke for fødselsvekt. Ingen av de samme faktorene påvirket kreftrisikoen blant kvinner. Analysen var korrigert for maternelle faktorer med kjent betydning for svangerskapsutfallet.

  Studien omfattet nær 36 000 kvinner og menn født ved fødeklinikken i Trondheim i perioden 1920 – 58. Oppfølgingen startet fra 1960 knyttet til innføringen av det norske personnummersystemet.

  Studiens prospektive design er en klar styrke samtidig som datakvaliteten er høy og basert på fødejournaldata som ble innsamlet på en standardisert måte under hele perioden. Kreftregisteret inneholdt histologisk bekreftede opplysninger fra 240 av de 247 registrerte krefttilfellene.

  Risikoen for kolorektalkreft er forbundet med diabetes, hyperglykemi, hyperinsulinemi og høye konsentrasjoner av insulinliknende vekstfaktor-1 (IGF-1) i voksen alder. Det synes også dokumentert at lav fødselsvekt er assosiert med insulinresistens og andre tegn på metabolske forstyrrelser i ungdommen. Forfatterne konkluderer med at mekanismen for den økte kreftrisikoen kan gå langs insulin-IGF-aksen gjennom fosterlivet frem til fullt utviklet sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media