Må øke innsatsen for bedre samhandling

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ser et stort behov for økt innsats for å bedre samhandlingen i helsetjenesten.

Faksimile av rapportens forside

Dette fremgår av foreningens høringssvar på Wisløff-utvalgets innstilling Fra stykkevis til helt (1). I innstillingen gis det anbefalinger knyttet til pasientperspektivet, samhandling mellom tjenesteutøvere og rammebetingelser for samhandling.

– Utredningen gir en bred oversikt over utfordringene knyttet til samhandling i helsetjenesten, og det anbefales en rekke tiltak som det er grunn til å tro kan bedre denne. En tydeligere analyse som knytter sammen problembeskrivelsene og de foreslåtte tiltakene, ville imidlertid i stor grad ha styrket innstillingen, skriver Legeforeningen blant annet i sitt høringssvar.

Flere av de sentrale tiltakene som anbefales i utredningen er tidligere forsøkt eller foreslått implementert, uten at disse har hatt nødvendig gjennomslag i forhold til å bedre pasientforløpet mellom enheter eller nivåer. Dette gjelder blant andre individuell plan og pasientansvarlig lege. Legeforeningen mener det er uakseptabelt at pasientrettighetene ikke er tilstrekkelig implementert og etterlevd, noe som innebærer at vi i realiteten ikke har oppnådd de tilsiktede virkninger av disse tiltakene. Legeforeningen er skeptisk til at ordningenes virkeområder i henhold til utvalgets anføringer, innskrenkes på grunn av praktiske utfordringer knyttet til implementering. Det må derfor legges stor vekt på robuste implementeringstiltak for at disse ordningene skal bli etablert i praksis og virke etter hensikten.

Legeforeningen mener metodikken som ligger i kvalitetsforbedringsarbeidet utgjør et verdifullt verktøy i denne sammenhengen, og peker på gode resultater fra foreningens gjennombruddsprosjekter.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler