Boken for alle som driver med reisemedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  International travel and health

  202 s, tab, ill. Genève: Verdens helseorganisasjon, 2005. Pris USD 23

  ISBN 92- 4-158036-4

  Boken er skrevet for helsepersonell som arbeider med vaksinering, reseptutskriving og rådgiving i forbindelse med reiser. Den utkommer annethvert år, med små endringer, men har de siste årene økt betydelig i omfang. Den kommer også ut i en årlig oppdatert pdf-utgave, hvor de enkelte kapitlene kan lastes ned gratis fra WHO: www.who.int (http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241580364.pdf).

  Dette er nå blitt en lærebok som omfatter alle de sentrale feltene innen reisemedisin: medisinsk vurdering før reiser, utstyrsliste, reiseforsikring, undersøkelser etter reiser, flyrelaterte helseplager, høydesyke, hete, ulykker, generelle infeksjonsforebyggende forholdregler, vaksiner og malaria.

  Det er en god og kortfattet oversikt over infeksjonssykdommer som man kan pådra seg under reiser, både etiologi, smittemåte, kort om hvordan sykdommene arter seg, geografisk utbredelse (for mange av sykdommene med oppdaterte kart), risikovurdering og profylakse. Kapitlet om de forskjellige vaksiner gir god bakgrunnsinformasjon. Det finnes ingen landsspesifikk oversikt over anbefalte vaksiner, men for norske lesere vil det uansett være naturlig å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger (www.fhi.no).

  Kapitlet som er mest anvendelig i daglig bruk for reisevaksinasjonskontorer er oversikten over vaksinekrav (gulfeber) og malariaprofylakse for alle land. Det tas med stadig mer detaljer når det gjelder utbredelsen av malaria, og nytt i årets utgave er at det er tatt med en risikogradering fra I til IV. Den etter hvert gammeldagse kombinasjonen klorokin + proguanil er nå nesten ute av listen, og kombinasjonen atovaquone +proguanil er tatt inn, som i Folkehelseinstituttets malariaprofylakseanbefalinger.

  Dette er en oppslagsbok man ikke kan unnvære i reisemedisinen. Med den nye utformingen egner det meste av innholdet seg til lesing som en grunnbok, og mye av det som står, for eksempel om hvordan man skal fylle ut et vaksinasjonssertifikat, er minimumskunnskaper som dessverre mangler hos mange leger som tilbyr reisevaksinering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media