Synspunkter på landsstyremøtet 2005

Artikkel

Vi har spurt noen delegater hva de syntes var de viktigste sakene på møtet.

Torild Berg, Aplf og Buskerud legeforening

Jeg synes spesielt saken som Ylf tok opp, nemlig retten til å beholde de arbeidsforholdene som man har klart å fremforhandle og at de ikke må forringes – var svært viktig. Den saken synes jeg vi skal kjempe for i fellesskap.Det å ha gode arbeidsforhold og bedre enn de er nå, mener jeg er viktig. Jeg synes det er viktig å fremforhandle enda bedre avtaler sett i forhold til våre arbeidsforhold – det gjelder alle typer vaktarbeid, både i institusjonshelsetjenesten og i allmennpraksis.

Den andre saken jeg vil trekke frem var valgene. Jeg synes særlig valget av presidentkandidat var kjempespennende. Det var morsomt å stemme frem en kvinnelig president og det var absolutt på tide at en kvinne nå skal fronte Legeforeningen.

Som delegat fra en fylkesavdeling synes jeg at vi bør ha det mest mulig lokalt. Jeg er derfor glad for at vi beholder fylkesavdelingene. Lokal tilknytning er viktig, spesielt med tanke på samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten.

Harald Guldsten, Praktiserende spesialisters landsforening (PSL)

– Det var to veldig viktige saker som ble behandlet av landsstyret. Det ene er organisasjonssaken. Det er gledelig at den ble landet, og at det til slutt ble et enstemmig vedtak. Det synes jeg er veldig positivt. Når det gjelder sammensetningen av landsstyret, ser jeg ikke poenget i å trekke et skarpt skille mellom yrkesforeningene og representantene for spesialforeninger, vi er alle fagpersoner – de aller fleste også spesialister.

Det andre var den særdeles viktige og vanskelige saken som ble brakt på banen av Ylf. Ylf-styret gav oss en meget grundig og god innføring i problemet og de skal ha honnør for grundighet og dyktighet i måten de fremførte saken for landsstyret. Det var åpenbart at dette hadde landsmøtets sympati og forståelse slik at denne saken – i hvert all inntil videre – er brakt til en lykkelig slutt. Jeg tror nok at måten den ble behandlet på, både av Ylf, landsstyret og sentralstyret, bidrog til at resten av møtet ble avviklet i en meget god tone.

Kjell Salvesen, Norsk gynekologisk forening

Den viktigste saken var organisasjonssaken, men for meg personlig var også grenspesialitetssaken viktig. Når det gjelder organisasjonssaken, så er jeg litt mellomfornøyd. Det ble verken fugl eller fisk. Ja – det ble obligatorisk medlemskap, men nei – jeg synes ikke spesialforeningen har fått den faglige plassen i foreningen vi hadde håpet på. Vi hadde håpet på tre likeverdige søyler.

Noen av spesialforeningene har også vært opptatt av legemiddelindustrisaken. Vi synes at det er litt leit at landsstyret ikke ville la dem som arrangerer kurs, gis tillit til at vi kan håndtere dette på en ryddig måte. I stedet blir det en ytterligere innstramming. Det er blitt veldig strengt og vanskelig, og vi er litt skuffet over at ikke landsstyret kunne vise kursarrangørene større tillit.

Når det gjelder grenspesialitetssaken, så er det en historisk sak. I 30 år har det kun vært indremedisin og kirurgi som skulle ha grenspesialiteter. For første gang har man brutt dette prinsippet. Det er litt historisk sus over det – at man endelig har gått et skritt videre fra Eldjarn-komiteen. Det blir spennende å se om vi får til denne grenspesialiteten som er veldig viktig for oss. Jeg vil imidlertid understreke at vi ikke ønsker å splitte faget vårt, men akkurat denne grenen av gynekologien er helt spesiell. Vi må sikre rekruttering og likeverd.

Synne Torkildsen, Yngre legers forening (Ylf)

– Jeg synes forhandlingssituasjonen og kommunikasjonen innad i Legeforeningen, var svært viktig. Det ble en god og saklig debatt, og jeg er veldig glad for at det kom noe konstruktivt ut av debatten, og at det er mulig å tenke seg en samlet Legeforening også i fremtiden.

– Selv om vi i Ylf er skuffet over resultatet i A2-forhandlingene, er det nå mulig å se fremover. Jeg synes også at det var fint at det ble satt av så mye tid til denne saken, slik at vi fikk debattert den skikkelig.

– Den andre store og viktige saken var utvilsomt organisasjonssaken. Det er godt at det nå ble gjort et vedtak som bringer Legeforeningen litt videre i prosessen. Selv om vi i Ylf ikke fikk gjennomslag for våre synspunkter, mener jeg allikevel at de vedtakene som ble gjort, var et godt steg på vei i den retning som Ylf ønsker.

– Jeg er også veldig godt fornøyd med at vi i all hovedsak, ivaretok det vedtaket som ble fattet i forhold til legemiddelindustrien på forrige landsstyremøte i Loen.

Anbefalte artikler