Tilleggsbehandling ved trombolyse?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Klopidogrel etter trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt gav bedre reperfusjon.

Trombolyse ved akutt infarkt fører ikke til varig åpning av de affiserte koronarkarene hos alle pasientene. I en ny multisenterstudie har man undersøkt om behandlingen med adenosindifosfatreseptorblokkeren klopidogrel i tillegg til standardregime ved trombolyse kan øke sjansen for varig reperfusjon (1).

3 491 pasienter med akutt ST-elevasjonsinfarkt som skulle få trombolytisk behandling, acetylsalisylsyre og ev. heparin, ble randomisert til klopidogrel eller placebo. Angiografi utført etter fire dager (median) hos alle pasienter viste okkluderte koronarkar i infarktgebetet hos 15 % i klopidogrelgruppen og 22 % i placebogruppen (p < 0,001). Det var noe redusert forekomst i kombinert endepunkt død av kardiovaskulære årsaker, reinfarkt eller reiskemi etter 30 dager for pasienter i klopidogrelgruppen (14 %) sammenliknet med placebogruppen (12 %).

– De fleste pasienter som har fått åpnet koronararterien ved trombolytisk behandling, har fortsatt en ustabil lesjon eller stenose i koronararterien som kan reokkludere, sier professor Harald Vik-Mo ved Kardiologisk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Studien er viktig fordi den dokumenterer at blodplatehemmeren klopidogrel bør gis tidlig og i tillegg til acetylsalisylsyre i påvente av koronar angiografi. Trombolytisk behandling blir i dag hovedsakelig brukt ved sykehus uten mulighet for koronar angioplastikk og som prehospital trombolyse før transport til sykehus for intervensjonsbehandling. Det er verdt å merke seg at klopidogrel ikke økte hyppigheten av alvorlige blødninger i denne studien, slik man har sett ved bruk av glykoprotein IIb-IIIa-hemmer, sier Vik-Mo.

Anbefalte artikler