Ofte feil i kurveføringen

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Over halvparten av kurvene som ble skrevet ved innleggelse, inneholdt feil i legemiddellisten. Det viser en kanadisk studie.

Ved innleggelse i sykehus skal mottakende lege få opplysninger om pasientens bruk av legemidler, og disse skal føres inn i kurven. I en ny studie fra Canada har man nå undersøkt hvorvidt det forekommer feil i pasientens legemiddelliste på kurven i forhold til reell medikasjon ved innleggelsestidspunktet (1).

151 pasienter som ble innlagt ved indremedisinsk avdeling ved et sykehus i Toronto og som brukte minst fire faste legemidler, ble inkludert i studien. Hos 54 % ble det oppdaget feil i legemiddellisten på kurven i forhold til pasientens reelle bruk. Den vanligste feilen var at et legemiddel ble uteglemt ved føring av kurven. I 38 % av tilfellene kunne det ha resultert i potensielt ubehag eller fare for pasienten. Utilstrekkelig tilgjengelig informasjon for legen som tok opp journalen anføres som hovedårsak til feil.

– Dette er en viktig studie, sier Knut E.A. Lundin, som er leder i Norsk indremedisinsk forening. – Manglende presisjon ved journalopptak har flere grunner. Pasienter husker ikke alltid hvilke medisiner de bruker, opplysningene fra henvisende lege er ofte mangelfulle og mottakende lege kan være svært presset på tid.

Studien berører kurveføring ved innleggelsestidspunktet. Det er også viktig at alle leger dokumenterer i journalen hvorfor pasienter starter med et legemiddel, hvorfor dosen endres og hvorfor et middel seponeres. Det kan komme elektroniske løsninger som kan hjelpe, men minst like viktig er å fremme en høy standard på legetjenester og en interesse i helsevesenet for å se pasientene og deres medikamentbruk som en helhet, sier Lundin.

Anbefalte artikler