En påminnelse kan hindre blodpropp

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Store pasientgrupper har økt risiko for blodpropp. Bruk av et enkelt dataprogram kan føre til at flere får god profylaktisk behandling.

Dyp venetrombose eller lungeemboli er forbundet med mange faktorer, bl.a. fedme, høy alder, østrogenbehandling, kreftsykdom, tidligere blodpropp, tilstander med økt koagulasjon, langvarig kirurgi og sengeleie. Prosedyrer for å redusere antall tromboemboliske hendelser er laget, men til tross for dette mener mange at profylaktisk behandling brukes for lite.

I en studie fra USA ble nytten av en påminnelse i den elektroniske journalen ved økt risiko for blodpropp analysert (1). 2 506 pasienter ble inkludert i studien. Hos halvparten av dem gav pasientjournalen en påminnelse til legen om risiko for blodpropp på bakgrunn av pasientinformasjon og planlagt behandling. Legen kunne deretter velge å behandle pasientene profylaktisk. I kontrollgruppen ble vanlige retningslinjer fulgt. Studiens endepunkt var blodpropp innen 90 dager. Resultatene viste at signifikant flere pasienter i intervensjonsgruppen fikk behandling og færre fikk blodpropp. Forekomst av bivirkninger var lik i begge grupper.

– Studien er den første som viser at en elektronisk påminnelse ikke bare kan øke anvendelsen av profylakse, men også redusere forekomsten av trombose, sier professor Jens Hammerstrøm ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU.

– Forutsetningen er at sykehuset har en komplett, oppdatert og velfungerende elektronisk klinisk database, noe som er svært ressurskrevende. Artikkelen mangler viktige effektmål, som antall som må behandles (62 for å hindre en blodpropp) og reduksjon i absolutt risiko (3,3 % reduksjon), og aksen på hovedfiguren er kuttet for å forstørre effekten. Det var ingen forskjell i mortalitet. Det er et åpent spørsmål om ikke ressurser anvendt til slike datasystemer kan anvendes på andre måter med større helseeffekt for pasientene, sier Hammerstrøm.

Anbefalte artikler