Norsk psykiatrisk forening er størst

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antallet medlemskap i spesialforeningene er 14 483 per 29.3. 2005. Dette tilsvarer 0,76 spesialforeningsmedlemskap per legemedlem, en nedgang fra 0,79 per 1.1. 2004.

Siden 1.1. 1999 har antallet spesialforeningsmedlemskap økt med 14,1 %. De siste 15 månedene har økningen bare vært 1,5 %. Hele økningen på 14,1 % er imidlertid ikke reell, ettersom den delvis har sammenheng med at medlemskap i spesialforeningene i større grad er blitt registrert i Legeforeningens medlemsregister.

Ifølge Legeforeningens lover kan kun leger som er medlemmer av Legeforeningen være medlemmer av spesialforeningene. Ikke-leger kan imidlertid i visse tilfeller være medlemmer av spesialforeningene, ifølge spesialforeningenes egne lover. Disse registreres ikke i Legeforeningens medlemsregister og er således ikke inkludert i tabellen. Totalt tre medisinstudenter inngår i tallene for hver sin spesialforening. Medlemskap i spesialforeningene er frivillig. Det totale antallet leger som er medlemmer av spesialforeningene, er langt lavere enn 14 483, fordi mange leger er medlemmer av flere spesialforeninger.

Legeforeningens sekretariat har ikke fullmakt til å melde leger inn eller ut av spesialforeningene, annet enn ved død eller utmelding av Legeforeningen. Spesialforeningene må selv melde fra til sekretariatet om inn- og utmeldinger, noe som gjøres i varierende grad. Enkelte spesialforeninger oppgir derfor høyere medlemstall enn i tabellen. Medlemsregisteret har trolig mangelfulle opplysninger om hvem som er medlemmer i en del spesialforeninger.

Kvinneandelen er 25,4 % for alle spesialforeningsmedlemskap registrert i Legeforeningens medlemsregister. Dette er en kraftig økning fra 15 måneder tidligere. Kvinneandelen varierer meget sterkt mellom de ulike spesialforeningene og er høyest i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening med 73,5 %, fulgt av Norsk forening for palliativ medisin med 51,3 %. Norsk gynekologisk forening har nettopp blitt den tredje spesialforeningen der mer enn halvparten er kvinner (50,9 %).

Blant alle Legeforeningens underforeninger er det ytterligere to foreninger med kvinneflertall, nemlig Norsk medisinstudentforening med 61,7 % og Yngre legers forening med 51,0 % kvinner.

Medlemmer i spesialforeninger per 29. mars 2005. Prosent kvinner og menn. Totalt antall legemedlemmer

Menn

Kvinner

Antall

Den norske patologforening

60,3

39,7

214

Eldre lægers forening

80,8

19,2

443

Foreningen for norske leger i utlandet

76,9

23,1

26

Medisinsk for.f.mental retardasjon og habilitering

69,6

30,4

56

Norsk anestesiologisk forening

74,2

25,8

706

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

26,5

73,5

211

Norsk barnekirurgisk forening

87,0

13,0

23

Norsk barnelegeforening

59,5

40,5

610

Norsk cardiologisk selskap

86,4

13,6

472

Norsk dermatologisk selskap

63,6

36,4

154

Norsk endokrinologisk forening

79,9

20,1

159

Norsk flymedisinsk forening

92,2

7,8

141

Norsk for.f.allergologi/immunopatologi

79,8

20,2

252

Norsk for.f.fysikalsk medisin og rehabilitering

66,5

33,5

200

Norsk for.f.gastroenterologisk kirurgi

85,5

14,5

172

Norsk for.f.håndkirurgi

95,1

4,9

61

Norsk for.f.immunologi/transfusjonsmedisin

78,6

21,4

56

Norsk for.f.infeksjonsmedisin

72,1

27,9

258

Norsk for.f.intervesjonsradiologi

90,7

9,3

86

Norsk for.f.klinisk farmakologi

80,0

20,0

45

Norsk for.f.klinisk nevrofysiologi

76,9

23,1

39

Norsk for.f.lungemedisin

79,7

20,3

231

Norsk for.f.maxillofacial kirurgi

91,3

8,7

23

Norsk for.f.med.mikrobiologi

62,5

37,5

128

Norsk for.f.med.rusmiddelproblematikk

72,6

27,4

62

Norsk for.f.medisinsk biokjemi

90,1

9,9

91

Norsk for.f.medisinsk genetikk

64,3

35,7

42

Norsk for.f.nukleærmedisin

66,7

33,3

3

Norsk for.f.otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

83,0

17,0

353

Norsk for.f.palliativ medisin

48,7

51,3

76

Norsk for.f.pediatrisk radiologi

62,1

37,9

29

Norsk for.f.reumakirurgi

92,3

7,7

65

Norsk for.f.sjøfartsmedisin

98,1

1,9

158

Norsk for.f.ultralyddiagnostikk

76,0

24,0

196

Norsk gastroenterologisk forening

86,2

13,8

463

Norsk geriatrisk forening

66,9

33,1

163

Norsk gynekologisk forening

49,1

50,9

636

Norsk idrettsmedisinsk forening

79,9

20,1

548

Norsk indremedisinsk forening

87,2

12,8

618

Norsk karkirurgisk forening

94,0

6,0

134

Norsk katastrofemed.forening

97,6

2,4

42

Norsk kirurgisk forening

86,0

14,0

964

Norsk militærmedisinsk forening

97,6

2,4

124

Norsk nevrokirurgisk forening

96,6

3,4

58

Norsk nevrologisk forening

66,0

34,0

371

Norsk nevroradiologisk forening

86,5

13,5

37

Norsk nyremedisinsk forening

86,2

13,8

109

Norsk oftalmologisk forening

74,9

25,1

366

Norsk onkologisk forening

59,8

40,2

82

Norsk ortopedisk forening

91,1

8,9

485

Norsk plastikkirurgisk forening

84,5

15,5

84

Norsk psykiatrisk forening

59,0

41,0

1 133

Norsk radiologisk forening

63,1

36,9

455

Norsk revmatologisk forening

56,6

43,4

228

Norsk selskap for allmennmedisin

73,2

26,8

1 013

Norsk selskap for craniofacial kirurgi

81,3

18,8

16

Norsk selskap for hematologi

83,3

16,7

102

Norsk thoraxkirurgisk forening

98,0

2,0

99

Norsk trygdemedisinsk forening

87,2

12,8

133

Norsk urologisk forening

88,3

11,7

179

Totalt

74,6

25,4

14 483

Anbefalte artikler