Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Næringstilskudd gav høyere fødselsvekt i Nepal

Høy dødelighet blant nyfødte bidrar i betydelig grad til spedbarnsdødeligheten i fattige land. Ernæringsforhold under svangerskapet er viktig for fødselsvekten, som igjen antas å være en viktig faktor for neonatal død. I en dobbeltblind randomisert studie i Nepal, nylig publisert i The Lancet, ble det undersøkt om et ernæringstilskudd til gravide kan øke fødselsvekten (1).

1 200 gravide ble randomisert til å få enten daglig jern- og folattilskudd (kontrollgruppe) eller et kosttilskudd som sikret anbefalt daglig dose av 15 vitaminer og mineraler (intervensjonsgruppe). Tilskuddene ble gitt fra minst 12 ukers svangerskapslengde og inntil forløsning. Gjennomsnittlig fødselsvekt i de to gruppene var henholdsvis 2 733 g og 2 810 g (p = 0,004), og andelen nyfødte med lav fødselsvekt, dvs. under 2 500 g, var 25 % lavere i intervensjonsgruppen (p = 0,014). Det ble ikke funnet statistisk signifikante forskjeller i morbiditet eller mortalitet.

I en lederkommentar (2) pekes det på at forskjellen i fødselsvekt mellom de to gruppene kan være underestimert, ettersom alle kvinnene fikk tilbud om sykehusinnleggelse ved forløsning, og alle antakelig spiste bedre enn hva de ville gjort uten et slikt tilbud. Dette kan ha bidratt til at forskjellen mellom de to gruppene ikke ble større.

Det er ikke avklart hvilken betydning lav fødselsvekt har for sykelighet og dødelighet hos nyfødte og spedbarn. Forfatterne mener at det er nødvendig med flere studier før man etablerer større tiltak med denne type næringstilskudd til gravide.

Anbefalte artikler