Nært og innlevende om innagerende barn og unge

Øystein Sørbye Om forfatteren
Artikkel

Lund, Ingrid

Hun sitter jo bare der!

Om innagerende atferd hos barn og unge. 139 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 229

ISBN 82-450-0134-1

Boken er skrevet for pedagoger i skolen og for grunn- og videreutdanning i helse- og sosialfag og pedagogikk. Forfatteren ønsker å øke forståelsen for innagerende elever, de som ikke har glede av det sosiale fellesskapet og som utfordrer lærerne gjennom passivitet og tilbaketrekning. Denne gruppen elever blir lett oversett i forhold til de mer høyrøstede, urolige og aggressive jevnaldrende.

Forfatter har hatt kontakt med 12 tiendeklassinger og 12 lærere i ungdomsskolen. Fire i hver gruppe er dybdeintervjuet, resten har besvart spørsmål skriftlig. Utsagn fra disse krydrer boken gjennom dens sju kapitler, sammen med tegninger, og illustrasjoner. Hun beskriver hvordan teorien hun bygger sin undersøkelse på, gir et nytt perspektiv på den innagerende eleven. Dette kan åpne for en gjensidig forståelse og dialog og derved økt kontakt og dypere forståelse i positive samhandlingssirkler, ut av tilbaketrekningen.

Ingrid Lund gjør så nærmere rede for tilknytningsteori og bruker en større del av et kapittel til å fordype seg i moderne spedbarnsforskning og Daniel Sterns selvpsykologi samt hans fem utviklingslinjer: det gryende selvet, kjerneselvet, det subjektive selvet, det verbale selvet og det narrative, fortellende selvet. Hun viser hvordan disse selvopplevelsesformene spiller seg ut i skolehverdagen og påvirker selvfølelsen, selvtilliten og selvverdet. Hun kommer inn på ungdom og identitet og de ulike sosiale roller ungdom trer inn i for å bli bekreftet av andre.

Boken gir praktiske eksempler på hvordan man skal kunne forstå barns indre verden og gir håp for å kunne hjelpe tilbaketrekkende barn i skolen. Den hjelper også leseren å se hvordan egne holdninger bidrar til å lukke eller åpne dialogen.

Boken anbefales også til studenter og personale som vil arbeide med barn innenfor helse- og sosialvesenet.

Anbefalte artikler