Presidentvalg med to kandidater

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Årets presidentvalg blir spennende. Det er to dyktige og erfarne leger med lang organisasjonserfaring som stiller til valg. Begge er overleger, og begge er ansatt ved Rikshospitalet.

Her er noen av begrunnelsene for hvorfor forslagsstillerne mener at nettopp deres kandidat bør velges til Legeforeningens president.

Torunn Janbu

– Torunn Janbu vil være et godt valg, sier Svein Aarseth, nestleder i Oslo legeforening og avdelingstillitsvalgt for Alment praktiserende lægers forening.

– Hun har markert seg sterkt som leder av Oslo legeforening, i Regionsutvalg Øst og i sentralstyret. Gjennom dette har hun vist egenskaper som en president bør besitte: En dyktig leder med oversikt og kompetanse. Lederstilen er teamorientert. Hun delegerer oppgaver samtidig som hun har vilje og evne til å treffe beslutninger. Hun har stor arbeidskapasitet, er resultatorientert og målrettet og lyttes til både i Legeforeningen og blant helsepolitikere, sier Svein Aarseth.

Det er Oslo legeforening som har fremmet hennes kandidatur.

Torunn Janbu er født i 1954. Hun er cand.med. fra Oslo i 1979, og har forskningserfaring fra Universitetet i Oslo med doktorgrad innen obstetrikk og fysiologi fra 1990. Hun er overlege ved ortopedisk avdeling på Rikshospitalet med arbeidsfelt barneortopedi, er spesialist i generell kirurgi siden 1999 og i ortopedisk kirurgi fra 2005.

Hun sitter i Legeforeningens sentralstyre, fra september 2004 som visepresident. Hun har vært medlem av Legeforeningens landsstyre siden 2000, og er Oslo legeforenings leder på sjette året. Hun har vært leder av Legeforeningens Regionsutvalg Øst i to år, og er nå nestleder. Fra 1998 har hun ledet Legeforeningens likestillingsutvalg. På Aker sykehus var hun hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) fra 1996 til 2000 og medlem av Ylfs landsråd. Hun har også vært styremedlem i Norsk kirurgisk forening i Oslo.

Torunn Janbu har engasjert seg i spesialist- og primærhelsetjenesten, i samhandling, praktiserende spesialisters plass i foretaksreformen, samfunnsmedisin i bydelsreformen, gode arbeidsvilkår for studentene – og i gode avtaleverk. Hun har flere års forhandlingserfaring som medlem av Legeforeningens forhandlingsdelegasjon i særavtaleforhandlinger med Oslo kommune og i forhandlinger om rammeavtalen for fastlegeordningen i Oslo. Hun var Akademikernes representant da regiontillitsvalgtordningen i Helse Øst ble opprettet, og deltok for Legeforeningen under fremforhandling av en avtale for praksiskonsulentordningen ved Aker.

Geir Ketil Røste

– Det er med utgangspunkt i vårt kjennskap til Geir Ketil Røste som person at vi tror han vil være et spesielt godt valg som president i Legeforeningen, sier Lars Eikvar, Overlegeforeningens leder.

– Vi vil spesielt fremheve hans evner til å virke samlende i sitt organisasjonsarbeid, hans utholdenhet og tålmodighet i arbeidet med viktige spørsmål, et unikt pågangsmot samt en egen evne til alltid å finne en positiv innfallsvinkel til de vanskeligste utfordringer, sier Lars Eikvar. Det er styret i Overlegeforeningen som har fremmet hans kandidatur.

Geir Ketil Røste er født i 1957. Han ble uteksaminert fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 1987 og har doktorgrad i medisin samme sted 1990. Han er spesialist i nevrokirurgi fra 1998 og har de siste 15 år vært ansatt ved Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Siden 2001 har han vært seksjonsoverlege med ansvar blant annet for epilepsikirurgi og kirurgisk behandling av parkinsonpasienter.

I 2001 ble han valgt til nestleder i Norsk overlegeforening og dermed også medlem av Legeforeningens landsstyre. Han har sittet i Overlegeforeningens lederutvalg og i spesialitetskomiteen i nevrokirurgi. Han har også vært styremedlem i Norsk nevrokirurgisk forening.

Siden 1998 har Geir Ketil Røste vært hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen og Akademikerne ved Rikshospitalet. Som assistentlege var han forhandlingsleder for Ylf, Rikshospitalet i tre år. Han har vært styremedlem i Rikshospitalet siden 2003 og for Rikshospitalet-Radiumhospitalet fra 2004. Han har også vært eieroppnevnt styremedlem ved Spesialsykehuset for epilepsi frem til dette ble fusjonert med Rikshospitalet.

Ved lønnsoppgjørene i 1996 og 1998 var han medlem av Legeforeningens forhandlingsutvalg for statssykehusene, og han representerte Legeforeningen i sentrale lønnsforhandlinger i Akademikerne Stat i 1999 – 2001.

Før medisinstudiene arbeidet Geir Ketil Røste som journalist, blant annet som stortingsmedarbeider i avisa Nationen i 1 1/2 år og som desksjef (nattredaktør) i daværende Arbeiderbladet i tre år.

Anbefalte artikler