Ny behandling for hjerneblødning

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Faktor VII-konsentrat reduserer risiko for funksjonshemning og død etter intracerebral blødning.

Hjerneslag pga. intracerebral blødning er en alvorlig tilstand, og mange av pasientene får varige funksjonshemninger. Behandlingsmulighetene er begrenset, og færre enn ved tromboemboliske cerebrale hendelser. Det er nå publisert en randomisert dobbeltblind studie der man har sett på bruk av rekombinant aktivert faktor VII gitt innen tre timer etter symptomstart (1). 73 sentre var involvert i studien, og som eneste norske sykehus deltok Haukeland Universitetssjukehus.

399 pasienter med CT-verifisert intracerebral blødning ble randomisert til placebo eller aktivert faktor VII-konsentrat intravenøst i én av tre doseringer (40, 80 eller 160 µg/kg kroppsvekt). Ved CT-kontroll 24 timer etter behandling var hematomet vokst med 29 % i placebogruppen, mot 11 – 16 % i de tre gruppene som fikk aktivert faktor VII. Mortalitet etter 90 dager var 29 % for placebogruppen og 18 % for pasienter som hadde fått aktivert faktor VII (p = 0,02). Pasientene som hadde fått faktor, hadde noe flere alvorlige tromboemboliske komplikasjoner sammenliknet med placebogruppen (7 % mot 2 %, p = 0,12).

– Dette er en meget viktig artikkel, som viser at behandling med aktivert faktor VII kan bli et alternativ til pasienter med hemoragisk slag, sier professor Per Morten Sandset ved Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. De tromboemboliske komplikasjonene som man så i denne studien, kan godt være tilfeldige. Vi gjorde allerede for 15 år siden eksperimentelle studier med infusjon av vevsfaktor i kaniner sammen med aktivert faktor VII og fant ingen ytterligere koagulasjonsaktivering, sier Sandset.

Anbefalte artikler