Johannesurt mot depresjon?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Studier av johannesurt mot depresjon er inkonsistente og forvirrende, konkluderer en fersk metaanalyse, men en ny randomisert studie viser klar effekt.

Metaanalysen omfattet 37 dobbeltblinde, randomiserte, kontrollerte studier som sammenliknet effekten av johannesurt (Hypericum perforatum) med enten placebo eller et antidepressivum hos voksne (1).

På samme tid publiseres en randomisert, kontrollert studie fra Tyskland som viser at urten er minst like effektiv som, og bedre tolerert enn, paroksetin ved behandling av moderat til alvorlig depresjon (2). 251 voksne ble behandlet med hypericumekstrakt 900 mg/dag eller paroksetin 20 mg/dag. Reduksjonen i depresjonsskåre etter 42 dager var 55 % i hypericumgruppen mot 45 % i paroksetingruppen.

– Johannesurt inneholder hypericin, GABA, hyperforin og quercetrin, som hemmer monoaminooksidase og reopptak av noradrenalin, serotonin og dopamin. Dyremodeller viser antidepressiv effekt. Funnene indikerer derfor at johannesurt burde være effektivt, sier professor Ulrik F. Malt ved Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet.

– Metaanalysen viser at effekt i forhold til placebo først og fremst forklares av små eldre studier av lette depressive lidelser av relativt kort varighet (1). Nyere undersøkelser med større pasientantall og mer alvorlige depresjoner av lengre varighet viser ikke overbevisende effekt i forhold til placebo.

I allmennpraksis kan johannesurt være et alternativ for pasienter med dysfori og lette depressive symptomer av ikke-melankolsk type og uten suicidalfare (2). Men midlet er ikke harmløst. Det reduserer plasmakonsentrasjonen av legemidler mot høyt kolesterolnivå, hjerte- og karsykdommer (warfarin, digoksin), rejeksjon av transplantater, virusinfeksjoner, kreft og effekten av p-piller, sier Malt.

Anbefalte artikler