Dårligst legedekning i vest

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Vestlandet har flest innbyggere per lege, mens Midt-Norge har hatt størst bedring i legedekningen fra 1992 til 2005.

Utviklingen av medlemstallet i Legeforeningens fylkesavdelinger fra 1995 – 2005 (1) viser at den relative veksten i antallet legemedlemmer var lavest i de fire nordligste fylkene, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Telemark. Tallene inkluderer også pensjonister og andre ikke-yrkesaktive.

Vi skal her se på utviklingen i antallet yrkesaktive medlemmer under 70 år, og har valgt å dele den i to tidsperioder: 1992 – 99 og 1999 – 2005.

Tabell 1 viser utviklingen i antallet yrkesaktive medlemmer under 70 år fordelt på helseregion. Siden det har vært endringer i hvilke fylker som har tilhørt Helse Øst og Helse Sør, og det i statistikken er problematisk å fordele legene i Oslo på korrekt helseregion, har vi valgt å se disse under ett. Mange riksdekkende funksjoner dekkes også i Oslo. I Helse Øst og Helse Sør finner vi både i 1992 og i 2005 totalt 58 % av legene på landsbasis. Ved å se de to regionene under ett, reduserer vi problemet med å sammenlikne antall innbyggere per lege mellom helseregionene. Tallene inkluderer alle grupper av leger, og er således ikke avgrenset til de regionale helseforetakene.

Det fremgår av tabell 1 at Helse Nord har hatt den svakeste utviklingen i antallet yrkesaktive legemedlemmer i begge periodene. Helse Øst og Helse Sør hadde den største veksten i perioden 1992 – 99, men nest etter region Nord den svakeste veksten i perioden 1999 – 2005. Fra 1992 – 99 var veksten størst i Helse Midt-Norge, fulgt av Helse Vest. I perioden 1999 – 2005 har veksten vært omtrent like stor i begge disse regionene.

Tabell 2 viser utviklingen i antallet innbyggere per yrkesaktivt legemedlem under 70 år. Negative fortegn viser dermed en bedring av legedekningen. Vi ser at bedringen i legedekningen har vært størst i Helse Midt-Norge i begge perioder. Bildet blir et helt annet enn for regionene øst og sør, som her har hatt den nest svakeste veksten i perioden 1992 – 99 og den klart svakeste veksten i perioden 1999 – 2005. Helse Vest hadde den svakeste veksten i perioden 1992 – 99 og den nest svakeste i perioden 1999 – 2005. Per 1.2. 2005 hadde Helse Vest flest innbyggere per lege. Helse Nord har i begge perioder hatt en bedring i legedekning som er noe bedre enn på landsbasis.

Tabell 1  Yrkesaktive legemedlemmer under 70 år etter helseregion 1992 – 2005

1992

1999

2005

 % endring 1992 – 1999

 % endring 1999 – 2005

Helse Øst+Sør

6 350

8 089

9 863

27,4

21,9

Helse Vest

2 020

2 534

3 157

25,4

24,6

Helse Midt-Norge

1 421

1 790

2 228

26,0

24,5

Helse Nord

1 205

1 465

1 766

21,6

20,5

Utlandet

387

275

329

–28,9

19,6

Totalt

11 383

14 153

17 343

24,3

22,5

Tabell 2  Innbyggere per yrkesaktivt legemedlem under 70 år 1992 – 2005

1992

1999

2005

% endring 1992 – 1999

% endring 1999 – 2005

Helse Øst+Sør

367

303

258

–17,4

–14,9

Helse Vest

428

359

300

–16,1

–16,4

Helse Midt-Norge

436

352

290

–19,3

–17,6

Helse Nord

385

316

262

–17,9

–17,1

Totalt

389

321

271

–17,5

–15,6

Anbefalte artikler