Dårligst legedekning i vest

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vestlandet har flest innbyggere per lege, mens Midt-Norge har hatt størst bedring i legedekningen fra 1992 til 2005.

  Utviklingen av medlemstallet i Legeforeningens fylkesavdelinger fra 1995 – 2005 (1) viser at den relative veksten i antallet legemedlemmer var lavest i de fire nordligste fylkene, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Telemark. Tallene inkluderer også pensjonister og andre ikke-yrkesaktive.

  Vi skal her se på utviklingen i antallet yrkesaktive medlemmer under 70 år, og har valgt å dele den i to tidsperioder: 1992 – 99 og 1999 – 2005.

  Tabell 1 viser utviklingen i antallet yrkesaktive medlemmer under 70 år fordelt på helseregion. Siden det har vært endringer i hvilke fylker som har tilhørt Helse Øst og Helse Sør, og det i statistikken er problematisk å fordele legene i Oslo på korrekt helseregion, har vi valgt å se disse under ett. Mange riksdekkende funksjoner dekkes også i Oslo. I Helse Øst og Helse Sør finner vi både i 1992 og i 2005 totalt 58 % av legene på landsbasis. Ved å se de to regionene under ett, reduserer vi problemet med å sammenlikne antall innbyggere per lege mellom helseregionene. Tallene inkluderer alle grupper av leger, og er således ikke avgrenset til de regionale helseforetakene.

  Det fremgår av tabell 1 at Helse Nord har hatt den svakeste utviklingen i antallet yrkesaktive legemedlemmer i begge periodene. Helse Øst og Helse Sør hadde den største veksten i perioden 1992 – 99, men nest etter region Nord den svakeste veksten i perioden 1999 – 2005. Fra 1992 – 99 var veksten størst i Helse Midt-Norge, fulgt av Helse Vest. I perioden 1999 – 2005 har veksten vært omtrent like stor i begge disse regionene.

  Tabell 2 viser utviklingen i antallet innbyggere per yrkesaktivt legemedlem under 70 år. Negative fortegn viser dermed en bedring av legedekningen. Vi ser at bedringen i legedekningen har vært størst i Helse Midt-Norge i begge perioder. Bildet blir et helt annet enn for regionene øst og sør, som her har hatt den nest svakeste veksten i perioden 1992 – 99 og den klart svakeste veksten i perioden 1999 – 2005. Helse Vest hadde den svakeste veksten i perioden 1992 – 99 og den nest svakeste i perioden 1999 – 2005. Per 1.2. 2005 hadde Helse Vest flest innbyggere per lege. Helse Nord har i begge perioder hatt en bedring i legedekning som er noe bedre enn på landsbasis.

  Tabell 1

  Yrkesaktive legemedlemmer under 70 år etter helseregion 1992 – 2005

  1992

  1999

  2005

   % endring 1992 – 1999

   % endring 1999 – 2005

  Helse Øst+Sør

  6 350

  8 089

  9 863

  27,4

  21,9

  Helse Vest

  2 020

  2 534

  3 157

  25,4

  24,6

  Helse Midt-Norge

  1 421

  1 790

  2 228

  26,0

  24,5

  Helse Nord

  1 205

  1 465

  1 766

  21,6

  20,5

  Utlandet

  387

  275

  329

  –28,9

  19,6

  Totalt

  11 383

  14 153

  17 343

  24,3

  22,5

  Tabell 2

  Innbyggere per yrkesaktivt legemedlem under 70 år 1992 – 2005

  1992

  1999

  2005

  % endring 1992 – 1999

  % endring 1999 – 2005

  Helse Øst+Sør

  367

  303

  258

  –17,4

  –14,9

  Helse Vest

  428

  359

  300

  –16,1

  –16,4

  Helse Midt-Norge

  436

  352

  290

  –19,3

  –17,6

  Helse Nord

  385

  316

  262

  –17,9

  –17,1

  Totalt

  389

  321

  271

  –17,5

  –15,6

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media