Særregulering av kosmetisk kirurgi

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens sentralstyre vil opprettholde forskrift som regulerer hvem som kan utøve kosmetisk kirurgi.

Forskriften har bidratt til opprydding og klargjøring av krav til faglig kompetanse for utøvelse av kosmetisk kirurgi. Illustrasjonsfoto

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i et høringsnotat at gjeldende forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgi oppheves. Begrunnelsen er at forsvarlighetskravet er tilstrekkelig ivaretatt i helsepersonelloven § 4. Det vises også til at lovens §  51 Vilkår for spesialistgodkjenning sikrer at enkelte grupper helsepersonell har særskilt kompetanse for yrkesutøvelse.

Rent prinsipielt ser Legeforeningen at det er argumenter som taler for å oppheve forskriften. Forsvarlighetskravet er ivaretatt av helsepersonelloven. Ikke innenfor noe annet medisinsk-faglig område er det forskrifter som regulerer hvilke ulike spesialistgrupper som kan utføre hvilke type behandling eller inngrep. Legeforeningen mener likevel det vil være tjenlig å opprettholde forskriften ennå en tid. Etter Legeforeningens vurdering har forskriften bidratt til opprydding og klargjøring av krav til faglig kompetanse for utøvelse av kosmetisk kirurgi, noe som igjen har ført til at antall klager på denne type virksomhet har vært svært få etter at forskriften trådte i kraft. Legeforeningen peker videre på at fagmiljøet innen kosmetisk kirurgi har jobbet aktivt for å bedre faglig kompetanse og etiske forhold, bl.a. ved å utarbeide egne etiske retningslinjer for utøvelse av kosmetisk kirurgi.

Departementet foreslår videre å innføre en forskrift for å tydeliggjøre bestemmelsene om hva og hvordan man kan markedsføre kosmetisk kirurgi. Hensikten er å bidra til å forhindre at potensielle kunder påvirkes til å få utført kosmetisk kirurgiske inngrep på basis av feilaktig, mangelfull eller usaklig informasjon. Forslaget innebærer en innstramming av dagens regelverk, og støttes av Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler