Foreslår endring i blåreseptforskriften

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Høyrisikogrupper hvor statinbehandling utvilsomt har helsemessige gevinster, bør etter Legeforeningens syn fortsatt komme inn under blåreseptordningen.

Hos flere pasientgrupper vil ikke rimeligste statin være det riktige, og det er viktig at disse gruppenes behov for behandling blir ivaretatt. Illustrasjonsfoto

Dette må fremgå klart av reglene, skriver Legeforeningen i et brev til Statens legemiddelverk som har foreslått at vilkårene for refusjon av kolesterolsenkende legemidler endres i tråd med dagens kunnskap. Dette innebærer en endring i blåreseptforskriften. Både pasienter som har utviklet aterosklerose, og de som har betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk hjerte- og karsykdom, kan fortsatt få medisin på blå resept, men vilkårene for å få dette foreslås endret i forhold til tidligere.

I forslaget inngår det at simvastatin, som etter legemiddelverkets syn er det klart mest kostnadseffektive kolesterolsenkende legemidlet, skal være førstevalget. Samtidig er det et av de mest brukte statinene. Det foreslås et bytte til simvastatin hos alle som allerede er satt på statiner. Dette vil ifølge legemiddelverket frigjøre 200 til 300 millioner kroner.

– Dette kan være forsvarlig for mange pasienter, men må etter Legeforeningens syn vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, fordi et tvungent skifte medfører en rekke praktiske, medisinske og etiske problemer, skriver foreningen.

Legeforeningen støtter forslaget om at den delen av befolkningen som har høyest risiko for hjerte- og karsykdom bør ha rett til refusjon for lipidsenkende medikamenter. Likeledes støttes forslaget om forskrivning av det rimeligste statinet som har dokumentert effekt, dersom medisinsk-faglige hensyn ellers er ivaretatt. Det er imidlertid flere pasientgrupper hvor rimeligste statin ikke vil være det riktige, og det er viktig at disse gruppenes behov for behandling blir ivaretatt, skriver foreningen. Blant annet vil et bytte hos nyretransplanterte og pasienter med nedsatt nyrefunksjon som står på fluvastatin, medføre at man går over til en dårlig dokumentert behandling med betydelig økt risiko for interaksjonsproblematikk og uønskede bivirkninger. Denne problemstillingen gjelder også andre organtransplanterte som bruker andre statiner, skriver Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler