Norsk Cardiologisk Selskap og internasjonale retningslinjer

Svend Aakhus Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 4/2005 refererer Helge Istad (1) og Steinar Westin (2) til Norsk Cardiologisk Selskap i sammenheng med internasjonale retningslinjer for forebyggende kardiologi (3). Det kan være av interesse å vite at European Society of Cardiology de senere år har utarbeidet en rekke retningslinjer for kardiologisk diagnostikk og behandling (4). Retningslinjene, som er basert på vitenskapelige data, har gjennomgående en meget høy faglig kvalitet, og publiseres i European Heart Journal. Kardiologiske spesialforeninger i de europeiske landene anmodes om å vurdere retningslinjene og ev. gi dem sin tilslutning. Retningslinjene er ment som støtte for kliniske beslutninger og ikke som regler som ikke kan fravikes (5).

Norsk Cardiologisk Selskap har etablert et system der vi innhenter norsk kollegial ekspertise som vurderer hver enkelt retningslinje i lys av norske forhold, og utarbeider en kommentar til denne. Kommentarene, med lenke til originalpublikasjonen, trykkes i vårt tidsskrift, Hjerteforum, og legges ut på vår nettside www.hjerte.no fritt tilgjengelige for alle interesserte. Enkelte av retningslinjene har relevans også utenfor det kardiologiske miljøet, for eksempel retningslinjene for forebyggende kardiologi, for hjertesykdom hos gravide og for diagnostikk og behandling av endokarditt. Vi har tilbudt enkelte spesialforeninger å lage lenker fra sine nettsider til vår for å lette tilgang til denne informasjonen.

At Steinar Westin oppfatter våre ekspertkommentarer til retningslinjene for forebyggende kardiologi (6) som «lavmælt hvisking» beskriver godt hvordan seriøse og vitenskapelige begrunnede kommentarer ofte fortoner seg nøkterne og lavmælte, i motsetning til for eksempel dagspressens fargerike oppslag. Norsk Cardiologisk Selskap arrangerte for øvrig et åpent faglig møte i april 2004, der norske og utenlandske kolleger diskuterte forutsetninger og konsekvenser av akkurat disse retningslinjene (7), som vi for øvrig ikke fant å kunne slutte oss til.

Anbefalte artikler