Viktig om et terapeutisk miljø

Jan Ivar Røssberg Om forfatteren
Artikkel

Kværna, Ellen

Lund, Bibbi

Biter av liv

Miljøterapeutiske fortellinger og refleksjoner. 179 s, tab. Oslo: Gyldendal, 2004. Pris NOK 299

ISBN 82-05-32943-5

Denne boken er skrevet av to forfattere med lang erfaring fra en psykiatrisk post som har lagt vekt på en miljøterapeutisk tilnærming til behandlingen av pasientene. Intensjonen er å få anerkjennelse for miljøterapi som et eget fagområde som krever en egen kompetanse. Forfatterne henvender seg til alle faggrupper som arbeider eller har en eller annen form for tilknytning til en psykiatrisk dag- eller sengeavdeling.

Det er tre hovedtemaer eller nivåer. På det første nivået får vi innblikk i en pasients betraktninger omkring det å bli syk. Vi følger hennes oppfatninger av behandlingsapparatet på godt og vondt, fra innleggelse til utskrivelse. På det andre nivået og parallelt med pasientens betraktninger følger vi ulike prosesser i personalgruppen. På det tredje nivået har vi forfatternes egne teoretiske synspunkter og refleksjoner.

Boken er velskrevet og lettlest, nesten romanaktig i formen. Den formidler mye kunnskap om både terapeutiske og antiterapeutiske aspekter ved behandlingsmiljøet.

Styrken er hvordan forfatterne på en lettfattelig måte klarer å formidle hvordan pasientene opplever behandlingsmiljøet, andre pasienter og personalet. Samtidig er det imponerende hvordan de på en levende måte beskriver ulike prosesser i personalgruppen. Dette gjelder ulike overførings- og motoverføringsreaksjoner, hvordan personalet skal møte ulike pasienter og vurderingen av nærhet og distanse. Dette er temaer som leserne får være med på når de diskuteres og gjennomarbeides i personalgruppen. Vi får et innblikk i hvordan dette bidrar til at personalet hele tiden er i stand til å skape et godt terapeutisk miljø.

Boken inneholder ingen referanser i teksten og har en heller sparsommelig referanseliste. Dette bidrar nok til å gjøre den lettlest, men kan også bidra til inntrykket av at dette bare er nok en historie om viktigheten av et godt terapeutisk miljø i behandlingen av pasienter med psykiatriske lidelser. Dette er synd for det finnes masse vitenskapelig, empirisk litteratur rundt flere av temaene som med fordel kunne vært implementert i teksten.

Likevel er dette blitt en leseverdig bok som trygt kan anbefales til alle som har befatning med psykiatriske sykehusposter og som ønsker en lettfattelig innføring i viktige aspekter av et godt terapeutisk behandlingsklima.

Anbefalte artikler