Alt om empati

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Holm, Ulla

Empati

Å forstå menneskers følelser. 197 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005. Pris NOK 269

ISBN 82-05-33280-0

Det er litt av en begivenhet når Ulla Holm nå kommer med en ny bok om empati. Da hun i 1985 kom med sin doktoravhandling om empati i lege-pasient-forholdet, viste hun ikke bare hvor viktig evnen til empati er for den profesjonelle holdning hos hjelperen, men hun kunne også vise at begrepet empati lot seg operasjonalisere og at fenomenet lot seg studere med empiriske metoder.

Med denne utgivelsen oppsummerer hun på en kunnskapsrik og reflektert måte alt hun har lært og lest om empati gjennom årene etter doktoravhandlingen. Det er blitt en leseverdig og viktig gjennomgang av helt sentrale spørsmål for alle leger og særlig oss som også har ansvaret for utdanning av studenter og yngre kolleger.

Hva skjer når vi viser empati med et annet menneske? Hvilke krav ligger i det å vise en profesjonell holdning? Hvordan er relasjonen mellom empati og utbrenthet? Kan empati måles? Ulla Holm drøfter også kritisk og inngående det helt sentrale spørsmålet om man kan lære seg empati. Hun viser at hindringer for å vise eller utvikle evnen til empati har både med identitet, relasjonsevne til andre, egen affekttoleranse og evne til å ta imot pasientens vonde følelser på en ikke-avvisende måte. Disse sidene ved personligheten kan vi alle utvikle dersom vi er i et arbeidsmiljø som gjør nylæring mulig.

Ulla Holm peker også på at empatiprosessen består av tre stadier: først en empatisk forståelse, deretter en empatisk atferd basert på denne forståelse, og deretter en validering av om denne atferd får det ønskede resultat hos pasienten (som er fasit!). Hindringer for empati kan komme på alle tre stadier, og i en treningsmodell kan man trene på hvert trinn for seg. Den siste delen av boken er viet et konkret treningsopplegg, som også belyses med forskjellige studenters reaksjon på dette.

Norsk medisin har i teorien for lengst godtatt at alle utdanninger og alle former for arbeidsmiljø må fremme behandlernes muligheter til å være empatiske. Nå er det bare å gjøre som Ulla sier!

Anbefalte artikler