Brystbevarende kirurgi og vaktpostlymfeknuteprosedyre ved brystkreft i Norge 1993 – 2001

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Målet for denne studien er å beskrive bruk av brystbevarende kirurgi og vaktpostlymfeknuteprosedyre i Norge 1993 – 2001, med særlig vekt på geografiske forskjeller og mulige relasjoner til Mammografiprogrammet.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Kreftregisteret registrerer diagnose og behandling for alle krefttilfeller i Norge og sammenholder informasjon fra kreftmeldinger, histologiremisser og pasientadministrative data i klassifikasjonen av brystoperasjoner, som fjerning av brystet (mastektomi) eller brystbevarende inngrep. Kvinner diagnostisert med brystkreft i perioden 1993 – 2001 og brystkirurgi som behandling ble inkludert i studien. Fjernmetastaser på diagnosetidspunkt var eksklusjonskriterium.

  Resultater.

  Resultater.

  I perioden 1993 – 2001 fikk 18 564 kvinner kirurgisk behandling for brystkreft. Av totalt 19 408 inngrep var 4 203 brystbevarende (22 %). Denne andelen steg fra 14 % i 1993 til 36 % i 2001. I de fleste fylkene med mammografiscreeningprogram steg andelen brystbevarende kirurgi hos kvinner i alderen 50 – 69 år til over 40 % i 2001. Vaktpostlymfeknuteprosedyre ved brystbevarende kirurgi ble utført hos 2 % i 1998, stigende til 55 % i 2001.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  I perioden 1993 – 2001 var det en sterk økning i bruken av brystbevarende kirurgi og vaktpostlymfeknuteprosedyre i Norge. Økningen var sterkest for kvinner i alderen 50 – 69 år i fylker med mammografiprogram.

  Abstract

  Background.

  The aim of the present study is to describe the development in the use of breast-conserving surgery and sentinel node procedures in Norway from 1993 to 2001, with special emphasis on geographical variations and possible relationships with the mammography screening programme.

  Material and methods.

  The Cancer Registry of Norway registers diagnosis and treatment of all cases of cancer in Norway. All women diagnosed with breast cancer in the period 1993 – 2001 who received surgical treatment were included in the study except those with distant metastases at diagnosis.

  Results.

  During the period, there were 18 564 surgically treated female breast cancer patients without evidence of distant metastases. Breast-conserving surgery was applied in 4203 (22 %) out of 19 408 cases. The proportion increased from 14 % in 1993 to 36 % in 2001. In most counties with mammography screening, the proportion of breast-conserving surgery in women aged 50 – 69 rose to 40 % or more in 2001. Utilisation of sentinel node biopsy in breast-conserving surgery increased from 2 % in 1998 to 55 % in 2001.

  Interpretation.

  Over the 1993 – 2001 period, there was a strong increase in the extent of utilisation of breast-conserving surgery and sentinel node biopsy in breast cancer in Norway.

  Main findings
  • Det har vært en sterk økning i bruk av brystbevarende kirurgi ved brystkreft i Norge

  • Vaktpostlymfeknutediagnostikk har fått økende utbredelse fra 1998

  • Store endringer i diagnostikk og behandling stiller strengere krav til resultatoppfølging

  Artikkel
  Innledning

  Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant norske kvinner, med 2 596 nydiagnostiserte tilfeller i 2001 (1). Tidligere var fjerning av hele brystet med brystvorte og aksilletoalett standardbehandling ved brystkreft. Brystbevarende kirurgi og vaktpostlymfeknuteprosedyre er i økende grad blitt tatt i bruk for behandling av brystkreft i tidlig stadium. Brystbevarende kirurgi innebærer fjerning av svulsten med en sikkerhetsmargin av friskt brystvev. To store randomiserte studier med 20 års oppfølgingstid konkluderer med at langtidsoverlevelsen er den samme for kvinner som har gjennomgått brystbevarende kirurgi med påfølgende strålebehandling, som for mastektomerte kvinner, ved tidlig invasiv brystkreft (2, 3). Videre konkluderer en metaanalyse av seks prospektive randomiserte studier med at de to behandlingsalternativene for brystkreft i stadium I og II ikke gir signifikant forskjell i totaloverlevelse og sykdomsfri overlevelse (4). For noen pasienter med tidlig brystkreft, særlig eldre, vil mastektomi fortsatt representere det beste behandlingsalternativet, da mastektomi sjeldnere fordrer postoperativ strålebehandling, eller reoperasjon for å oppnå tumorfrie reseksjonsrender (5) og gir lavere forekomst av lokalt residiv enn en brystbevarende prosedyre (2).

  Vaktpostlymfeknuteprosedyre utføres ved at radioaktive isotoper og fargestoff sprøytes inn i brystvevet ved svulsten eller periareolært. Markørene tas opp i lymfebanene og transporteres til de drenerende lymfeknuter i aksillen eller parasternalt. Den eller de første lymfeknutene som inneholder disse markørene, ansees for å være «vaktpostlymfeknuter». Hvis det ved mikroskopisk undersøkelse av vaktpostlymfeknuten(e) ikke finnes metastaser, anses risikoen for at det skal være spredning til fjernere lymfeknuter for å være liten, og man kan dermed unngå aksilletoalett.

  Vaktpostlymfeknuteprosedyre har vist seg å være en sikker og presis metode for screening av lymfeknuter i aksillen (6) – (9). Prosedyren kan være teknisk utfordrende, og suksessraten varierer med kirurgferdigheter og pasientkarakteristika (6). Ifølge Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG), kan svulster opptil 5 cm vurderes for brystbevarende operasjon og solitære brystkreftsvulster under 5 cm vurderes for vaktpostlymfeknuteprosedyre (10). Bruken av slik prosedyre medfører færre aksilletoaletter og derved redusert risiko for komplikasjoner som lymfødem, smerter og nummenhet i armen og nedsatt bevegelighet i skulderen (8).

  Mammografi muliggjør påvisning av brystkreft i tidlig stadium og øker muligheten for å anvende både brystbevarende kirurgi og vaktpostlymfeknuteprosedyre. I Norge ble mammografiscreening for brystkreft innført som et prøveprosjekt i fire fylker i perioden 1995 – 96 for kvinner i aldersgruppen 50 – 69 år (11). I 1998 ble det vedtatt at prøveprosjektet skulle bli et landsdekkende program (Mammografiprogrammet). Rogaland, Akershus, Hordaland og Oslo deltok fra starten av, Telemark, Aust- og Vest-Agder fra 1999 og Troms og Finnmark fra 2000. I 2001 ble Østfold, Oppland, Buskerud, Nord- og Sør-Trøndelag og Nordland inkludert i programmet. Fra og med året 2004 har alle landets fylker mammografiprogram.

  Omfanget av brystbevarende kirurgi som behandling for brystkreft i Norge er tidligere belyst for perioden 1990 – 95 med utgangspunkt i SINTEF Unimeds data fra Norsk Pasientregister (NPR) (12). Datagrunnlaget i den studien var avidentifiserte pasientdata, innrapportert fra alle landets somatiske sykehus, uten opplysninger om stadiefordeling eller hvorvidt et behandlingsregime hadde kurativt eller palliativt siktemål.

  Omfanget av brystbevarende kirurgi som behandling for brystkreft i Norge er videre belyst for perioden 1996 – 2000 på bakgrunn av prøveprosjektet for Mammografiprogrammet (11).

  Hensikten med vår undersøkelse er å kartlegge utviklingen over tid av bruken av brystbevarende kirurgi og vaktpostlymfeknuteprosedyre i Norge i perioden 1993 –  2001 gjennom å benytte Kreftregisterets data. Det vil bli lagt særlig vekt på beskrivelse av omfanget i screeningaldersgruppen 50 – 69 år i forhold til når mammografiscreening ble innført i de ulike fylkene.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Kreftregisteret registrerer diagnose og behandling for alle krefttilfeller i Norge. Detaljeringsgraden i denne registreringen er avhengig av en innsendt kreftmelding fra kliniker og kvaliteten på denne. Tilgang til pasientadministrative data fra og med diagnoseåret 1998, har bidratt til ytterligere komplettering av manglende opplysninger, som for eksempel operasjonskoder. Informasjon fra kreftmeldinger, histologiremisser og pasientadministrative data sammenholdes i Kreftregisteret der en brystoperasjon klassifiseres som brystbevarende eller som en mastektomi, og lymfeknutedisseksjon i aksillen som en vaktpostlymfeknuteprosedyre eller som et aksilletoalett. Koding av vaktpostlymfeknuteprosedyre ved Kreftregisteret startet i 2002 og er i ettertid blitt registrert fra 1993.

  De pasientadministrative data som Kreftregisteret har fått tilgang til fra og med diagnoseåret 1998, er samme data som SINTEF Unimed disponerer i avidentifisert form ved Norsk Pasientregister og som danner grunnlag for utbetalinger etter reglene for innsatsstyrt sykehusfinansiering.

  Alle kvinnene som ble inkludert i denne studien var diagnostisert med invasiv brystkreft i perioden 1.1. 1993 – 31.12. 2001 og hadde gjennomgått enten mastektomi eller brystbevarende kirurgi som behandling for sin sykdom. De som på diagnosetidspunktet hadde fjernmetastaser (cM1 og/eller pM1), ble ekskludert fra videre analyser. Årsaken til dette var at diagnostiske biopsier hos denne pasientgruppen vanskelig lot seg skille fra brystbevarende operasjoner.

  Forekomsten av brystbevarende kirurgi er beskrevet for tidsrommet 1993 – 2001, og datamaterialet ble delt inn i periodene 1993 – 95, 1996 – 98 og 1999 – 2001. For å kunne bestemme operasjonstypen var det for mange pasienter nødvendig å innkalle operasjonsbeskrivelser fra de kirurgiske avdelingene. I de tilfeller hvor brystet ble fjernet etter en brystbevarende prosedyre grunnet tumorvev i reseksjonskanten, ble inngrepet klassifisert som mastektomi. I de tilfeller hvor det var registrert både vaktpostlymfeknuteprosedyre og lymfeknutemetastaser, ble inngrepet klassifisert som vaktpostlymfeknuteprosedyre etterfulgt av aksilletoalett.

  Resultat

  Resultat

  Det ble inkludert 18 564 kvinner i studien. For disse kvinnene var det i perioden 1993 – 2001 registrert 19 408 brystkirurgiske inngrep, hvorav 4 203 brystbevarende (21,7 %). Denne andelen steg fra 14,2 % i 1993 til 35,5 % i 2001 (fig 1). Sterkest økning av andel brystbevarende inngrep forelå i de tre aldersgruppene 0 – 49 år (15,6 % – 35,5 %), 50 – 59 år (18,5 % –  44,0 %) og 60 – 69 år (7,5 % – 45,8 %). I den eldste aldersgruppen > 69 år var stigningen mer moderat (14,9 % – 17,9 %).

  I screeningaldersgruppen 50 – 69 år var andelen brystbevarende kirurgi i perioden 1993 – 95 høyest i Oslo, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag (e-tab 1). I perioden 1996 – 1998, var andelen høyest i Oslo, Sør-Trøndelag og Rogaland. I perioden 1999 –  2001, var andelen høyest i Telemark, Nord-Trøndelag og Oslo.

  Tabell 1  

  Andel brystbevarende kirurgiske inngrep i Norge 1993 – 2001 fordelt på fylker, diagnoseår og aldersgrupper

  Periode

  Diagnoseår 1993 – 1995

  Diagnoseår 1996 – 1998

  Diagnoseår 1999 – 2001

  Alder (år)

  0 – 49

  50 – 69

  ≥ 70

  0 – 49

  50 – 69

  ≥ 70

  0 – 49

  50 – 69

  ≥ 70

  Fylke

  Mammografiprogram

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Total (n)¹

  Brystbevarende kirurgi (%)

  Rogaland

  1995

  141

  21,3

  153

  20,9

  139

  14,4

  138

  21,7

  330

  32,7

  142

  11,3

  134

  32,8

  300

  44,3

  146

  14,4

  Akershus

  1996

  165

  10,3

  234

  6,0

  132

  10,6

  173

  12,7

  440

  21,4

  163

  15,3

  181

  24,3

  438

  41,6

  197

  13,2

  Hordaland

  1996

  120

  22,5

  195

  23,6

  201

  21,4

  143

  25,2

  362

  25,7

  191

  16,2

  134

  27,6

  322

  40,4

  200

  21,5

  Oslo

  1996

  168

  30,4

  320

  24,1

  300

  10,3

  203

  32,0

  471

  36,7

  305

  13,4

  176

  45,5

  401

  46,6

  272

  14,3

  Aust-Agder

  1999

  25

  8,0

  45

  4,4

  51

  2,0

  35

  14,3

  59

  6,8

  38

  5,3

  40

  25,0

  95

  43,2

  46

  10,9

  Telemark

  1999

  59

  20,3

  59

  5,1

  116

  9,5

  57

  24,6

  95

  13,7

  103

  15,5

  66

  48,5

  170

  65,3

  82

  19,5

  Vest-Agder

  1999

  47

  4,3

  70

  4,3

  83

  8,4

  50

  14,0

  108

  13,0

  61

  8,2

  50

  20,0

  155

  35,5

  86

  10,5

  Finnmark

  2000

  18

  22,2

  25

  4,0

  22

  22,7

  15

  20,0

  36

  8,3

  17

  11,8

  19

  26,3

  51

  31,4

  25

  12,0

  Troms

  2000

  47

  12,8

  53

  5,7

  52

  13,5

  39

  20,5

  73

  23,3

  49

  6,1

  45

  31,1

  132

  40,9

  47

  14,9

  Buskerud

  2001

  88

  6,8

  114

  7,0

  107

  9,3

  73

  5,5

  150

  12,0

  121

  3,3

  66

  27,3

  217

  28,1

  126

  7,9

  Nordland

  2001

  74

  14,9

  111

  7,2

  106

  14,2

  82

  20,7

  119

  21,0

  112

  15,2

  68

  38,2

  170

  38,2

  113

  20,4

  Nord-Trøndelag

  2001

  32

  25,0

  60

  3,3

  67

  4,5

  42

  42,9

  61

  26,2

  69

  5,8

  32

  59,4

  70

  51,4

  56

  16,1

  Oppland

  2001

  47

  14,9

  85

  14,1

  91

  17,6

  39

  25,6

  109

  22,0

  83

  8,4

  62

  21,0

  130

  39,2

  86

  16,3

  Sør-Trøndelag

  2001

  92

  19,6

  130

  20,8

  96

  11,5

  92

  30,4

  170

  33,5

  130

  9,2

  75

  34,7

  172

  43,0

  112

  20,5

  Østfold

  2001

  84

  9,5

  111

  8,1

  127

  14,2

  77

  26,0

  162

  16,0

  102

  9,8

  103

  26,2

  198

  26,8

  84

  6,0

  Hedmark

  ikke

  63

  9,5

  94

  4,3

  76

  10,5

  61

  9,8

  107

  10,3

  93

  7,5

  34

  23,5

  117

  22,2

  82

  15,9

  Møre og Romsdal

  ikke

  69

  20,3

  115

  7,8

  112

  13,4

  83

  19,3

  119

  17,6

  132

  5,3

  91

  29,7

  173

  31,2

  118

  16,1

  Sogn og Fjordane

  ikke

  38

  13,2

  42

  9,5

  48

  4,2

  27

  29,6

  54

  18,5

  48

  10,4

  39

  25,6

  52

  28,8

  42

  14,3

  Vestfold

  ikke

  75

  8,0

  103

  5,8

  117

  9,4

  77

  9,1

  169

  12,4

  92

  13,0

  73

  20,5

  170

  23,5

  102

  6,9

  Hele landet

  1 452

  16,5

  2 119

  12,7

  2 043

  12,1

  1 506

  21,5

  3 194

  23,4

  2 051

  11,0

  1 488

  31,3

  3 533

  39,2

  2 022

  14,7

  [i]

  [i] ¹ Totalantall brystkirurgiske inngrep

  Andelen vaktpostlymfeknuteprosedyre ved brystbevarende kirurgi steg fra 1,8 % i 1998 til 54,7 % i 2001 (tab 2). Vaktpostlymfeknuteprosedyrene ble etterfulgt av aksilletoalett i 26,2 % av alle tilfeller i perioden 1998 – 2001, med en del variasjon mellom de enkelte år (tab 2). Andelen kvinner som fikk utført aksilletoalett, med og uten forutgående vaktpostlymfeknuteprosedyre, falt fra 84,5 % i 1998 til 44,3 % i 2001 (tab 3). Av totalt 1 677 aksilletoaletter uten forutgående vaktpostlymfeknuteprosedyre i perioden 1998 – 2001, inneholdt 384 metastaser (22,9 %) mens 1251 var fri for metastaser (74,6 %) (tab 3).

  Tabell 2  

  Fordeling av aksilledisseksjon ved brystbevarende kirurgi i Norge 1993 – 2001

  Aksille ikke spesifisert

  Aksille ikke undersøkt

  Vaktpostlymfeknuteprosedyre

  Brystbevarende kirurgi (n)

  Brystbevarende kirurgiske inngrep totalt

  Brystbevarende kirurgiske inngrep totalt

  Ikke funn av metastaser

  Funn av metastaser

  Uvisst om metastaser

  Vaktpostlymfeknuteprosedyre ved brystbevarende kirurgi i Norge 1993 – 2001

  Diagnoseår

  n

  (%)

  n

  (%)

   n

  (%)

   n

  (%)

  n

  (%)

  n

   (%)

  1993

  255

  21

  (8,2)

  99

  (38,8)

  0

    (0)

  0

  (0)

  0

    (0)

  0

      (0)

  1994

  222

  59

  (26,6)

  24

  (10,8)

  0

    (0)

  0

  (0)

  0

    (0)

  0

      (0)

  1995

  281

  27

  (9,6)

  73

  (26,0)

  0

    (0)

  0

  (0)

  0

    (0)

  0

      (0)

  1996

  353

  36

  (10,2)

  82

  (23,2)

  0

    (0)

  0

  (0)

  0

    (0)

  0

      (0)

  1997

  385

  21

  (5,5)

  55

  (14,3)

  0

    (0)

  0

  (0)

  0

    (0)

  0

      (0)

  1998

  560

  12

  (2,1)

  67

  (12,0)

  8

  (80,0)

  2

  (20,0)

  0

    (0)

  10

     (1,8)

  1999

  565

  3

  (0,5)

  83

  (14,7)

  23

  (67,6)

  10

  (29,4)

  1

  (2,9)

  34

     (6,0)

  2000

  703

  4

  (0,6)

  57

  (8,1)

  98

  (62,0)

  55

  (34,8)

  5

  (3,2)

  158

  (22,5)

  2001

  879

  0

  (0,0)

  121

  (13,8)

  360

  (74,8)

  112

  (23,3)

  9

  (1,9)

  481

  (54,7)

  1993 – 2001

  4 203

  183

  (4,4)

  661

  (15,7)

  489

  (71,6)

  179

  (26,2)

  15

  (2,2)

  683

  (16,3)

  Tabell 3  

  Fordeling av aksilletoaletter ved brystbevarende kirurgi i Norge 1993 – 2001

  Brystbevarende kirurgiske inngrep (n)

  Etter vaktpostlymfeknuteprosedyre

  Ikke forutgående vaktpostlymfeknuteprosedyre

  Aksilletoalett ved brystbevarende kirurgi i Norge 1993 – 2001

  Funn av metastaser

  Ikke funn av metastaser

  Funn av metastaser

  Uvisst om metastaser

  Total

  Diagnoseår

  n

  n

  (%)

  n

  n

  n

  n

  (%)

  1993

  255

  0

  80

  (59,3)

  55

  0

  135

  135

  (52,9)

  1994

  222

  0

  90

  (64,7)

  40

  9

  139

  139

  (62,6)

  1995

  281

  0

  121

  (66,9)

  55

  5

  181

  181

  (64,4)

  1996

  353

  0

  171

  (72,8)

  56

  8

  235

  235

  (66,6)

  1997

  385

  0

  234

  (75,7)

  61

  14

  309

  309

  (80,3)

  1998

  560

  2

  363

  (77,1)

  97

  11

  471

  473

  (84,5)

  1999

  565

  10

  329

  (73,9)

  103

  13

  445

  455

  (80,5)

  2000

  703

  55

  361

  (74,6)

  109

  14

  484

  539

  (76,7)

  2001

  879

  112

  198

  (71,5)

  75

  4

  277

  389

  (44,3)

  1993 – 2001

  4 203

  179

  1 947

  (72,8)

  651

  78

  2 676

  2 855

  (67,9)

  Diskusjon og konklusjon

  Diskusjon og konklusjon

  Vi har beregnet en lavere andel brystbevarende kirurgi for perioden 1993 – 95 enn Lundgren og medarbeidere (12), som fant at andelen i perioden 1990 – 95 var 19,7 %. Andelen i 1993, 1994 og 1995 var beskrevet å være henholdsvis 20 %, 18 % og 21 %. Til sammenlikning er våre tall henholdsvis 14 %, 12 % og 15 %.

  Denne forskjellen kan tilskrives ulike årsaksforhold. I vår undersøkelse er alle kvinner med fjernmetastaser (cM1 og/eller pM1) på diagnosetidspunktet utelatt. Norsk Pasientregister (NPR) har ikke mulighet til å vurdere stadiefordeling eller hvorvidt et behandlingsregime har kurativt eller palliativt siktemål. Andelen brystbevarende kirurgi som Lundgren og medarbeidere fant, er trolig et overestimat delvis betinget i at diagnostiske biopsier hos pasienter med utbredt sykdom er regnet som brystbevarende kirurgi. I tillegg vil en del brystbevarende prosedyrer ende som mastektomier ved reoperasjon etter funn av svulstvev i reseksjonsrendene.

  Forskjellen mellom Lundgren og medarbeideres tall og våre registreringer kan videre skyldes feildiagnoser i Norsk Pasientregister hvor en tentativ malign diagnose er innrapportert og ikke endret, etter en histologisk revisjon, til benign tilstand.

  Kreftregisterets forskningsrapport nummer 2 – 2000 evaluerer prøveprosjektet for Mammografiprogrammet 1996 – 2000 (11). I vår undersøkelse finner vi lavere andeler brystbevarende kirurgi i screeningaldersgruppen 50 – 69 år i periodene 1996 – 98 og 1999 – 2001 i fylkene Akershus, Hordaland, Oslo og Rogaland enn i Kreftregisterets egen evalueringsrapport (11).

  Ulike faktorer bidrog til dette. Periodene i vår undersøkelse, 1996 – 98 og 1999 – 2001, er ikke helt overlappende med de to rundene av prøveprosjektet 1996 – 98 og 1998 – 2000. Videre har alle landets sykehus bidratt til Kreftregisterets datamateriale som vi har brukt i denne analysen. Mammografiprogrammets analyser derimot, var begrenset til fem sykehus i fire fylker og inkluderte verken krefttilfeller diagnostisert mellom de to rundene av prøveprosjektet (intervallkreft) eller krefttilfeller hos kvinner som ble invitert, men som ikke møtte til mammografiundersøkelse.

  Andelen brystbevarende kirurgi steg gjennom perioden 1993 – 2001. Denne utviklingen har man også observert i andre land (13). Den kan skyldes, foruten økt andel brystkreft i tidlig stadium diagnostisert via mammografiscreening i og utenfor de organiserte screeningprogrammene, økt bevissthet hos kirurgene og bedret dokumentasjon av operasjonsmetodens sikkerhet, samt økt etterspørsel fra stadig mer opplyste pasienter.

  Den høyeste andelen brystbevarende kirurgi forekom hos kvinner yngre enn 70 år og denne andelen steg markant i perioden 1996 – 2001. Stigningen i aldersgruppen 50 – 69 år kan ses på bakgrunn av oppstart av prøveprosjekt for Mammografiprogrammet i 1995. For kvinnene yngre enn 50 år kan organisert mammografiscreening av kvinner i aldersgruppen 45 – 49 år i Oslo fra og med 2000 ha bidratt til økningen i andel brystbevarende kirurgi.

  Blant kvinner eldre enn 70 år var andelen brystbevarende kirurgi tilnærmet konstant. Flere momenter forklarer manglende bruk av brystbevarende operasjon i denne aldersgruppen. Wyld og medarbeidere (14) fant at kvinner eldre enn 70 år ble diagnostisert med mer langtkommen brystkreft og ble behandlet mindre intensivt enn yngre kvinner. Mer avansert stadium, høyere forekomst av komorbiditet, mindre vektlegging av kosmetisk resultat og ønske om den enklest gjennomførbare behandling kan være momenter som favoriserer en mastektomi fremfor en brystbevarende prosedyre.

  Andelen brystbevarende kirurgi i Norge i perioden 1993 – 2001 steg i alle deler av landet, men det var store fylkesvise forskjeller. Allerede i perioden 1993 – 95, før oppstart av prøveprosjektet for Mammografiprogrammet (Rogaland høsten 1995), var bruken av brystbevarende kirurgi klart høyest i fire fylker (e-tab 1). Av de fire screeningfylkene med oppstart i 1996, var det Akershus som økte andel brystbevarende kirurgi sterkest gjennom perioden 1996 – 98, men andelen økte også kraftig i fylker uten screening. På slutten av perioden 1999 – 2001 var de fleste av screeningfylkene oppe i en andel brystbevarende kirurgi på 40 % eller mer, høyest i Telemark med 65,3 %. Den høye andelen i Telemark skyldes spesiell interesse for denne teknikken, den gjennomføres blant annet ved bruk av en saltvannsinstillasjonsmetode (15).

  De fire fylkene som startet mammografiprogram senere enn 2001 (Hedmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Vestfold) skilte seg klart ut med en andel brystbevarende kirurgi som lå langt lavere og som steg mindre enn i resten av landet. Utviklingen i bruken av denne typen kirurgi går nå så hurtig at de store fylkesvise forskjellene vi har påvist senest i perioden 1999 – 2001, kan ha blitt redusert frem mot år 2004.

  Andelen vaktpostlymfeknuteprosedyrer ved brystbevarende kirurgi i perioden 1998 – 2001 steg kraftig (tab 2). Ifølge Norsk Bryst Cancer Gruppe kan vaktpostlymfeknuteprosedyre vurderes ved solitære brystkreftsvulster eller DCIS grad III under 5 cm (10). Kreftregisteret har frem til nå kun registrert tumorstørrelse for kvinner inkludert i Mammografiprogrammet, men skal i fremtiden registrere dette for alle pasienter med brystkreft. For øyeblikket kan man altså ikke vurdere hvorvidt pasientgruppen med metastasefrie aksilletoaletter i perioden 1998 – 2001 (tab 3) faktisk egnet seg for vaktpostlymfeknuteprosedyre eller ikke.

  Selv om store utenlandske studier viser at brystbevarende kirurgi (2) – (4) og undersøkelse av vaktpostlymfeknute (6, 8) er fullgode behandlingsformer, er det behov for å følge utviklingen i Norge i et befolkningsperspektiv. Av særlig interesse er eventuell økende forekomst av lokale residiver. Dette nødvendiggjør registrering av om reseksjonskanter er frie for tumorvev eller ikke. Registrering av postoperativ strålebehandling er også nødvendig. I tillegg til bedret registrering av forhold omkring primærbehandlingen er det behov for et sikrere system for rapportering av lokalt tilbakefall og metastaser til Kreftregisteret.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media