Sterkt økende medlemstall

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

De siste 11 årene har det vært en kraftig medlemsvekst i de fire største yrkesforeningene, mest i Yngre legers forening (Ylf).

Siden Legeforeningen innførte obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger fra 1.1. 1994, har medlemsutviklingen vært høyst ulik. Både absolutt og relativt har medlemstallet økt mest i Yngre legers forening (Ylf). Ylf har fått 2 600 flere medlemmer de siste 11 årene.

Mens Norsk overlegeforening (Of) hadde den største prosentvise veksten i medlemstall fra 2002 – 04, er det igjen Ylf som har størst vekst. Dernest følger Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL). Her har imidlertid medlemsveksten etter år 2000 vært svakere enn tidligere. Det siste året økte medlemstallet bare med 16 personer. I Alment praktiserende lægers forening (Aplf) var medlemsutviklingen sterkest i perioden 1998 – 2002. Etter 2002 har veksten vært noe svakere.

De øvrige foreningene har alle hatt nedgang. Medlemstallet i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) økte imidlertid fra 761 til 780 i 2004. Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) hadde nedgang fra 1996 til 2002. Medlemstallet har nå økt igjen og er tilbake på 1998-nivået.

Kvinneandelen har økt i alle yrkesforeningene, relativt mest i Of. Ylf ble i begynnelsen av 2004 den første yrkesforeningen med kvinneflertall blant sine medlemmer.

Lavest vekst i kvinneandel har LVS. Med 23,5 % kvinner er andelen nå lavere enn i 1998, da den var 24,5 %.

Gjennomsnittsalderen økte fra 1994 til 2002, men har ligget stabil i perioden 2002 – 05. Gjennomsnittsalderen blant Ylfs medlemmer er redusert siden 2002. I de øvrige yrkesforeningene har gjennomsnittsalderen fortsatt å øke også etter 2002. Vi kan forvente at det noe fremover i tid også vil bli en reduksjon i gjennomsnittsalder i de øvrige yrkesforeningene.

Tallene i tabellen gjelder per 25.5. 1994 og per 24.1. 2005 og inkluderer alderspensjonister og leger i utlandet. Assosierte medlemmer av yrkesforeningene er ikke inkludert.

Medlemmer i yrkesforeninger i 1994 og 2005, samt prosent økning

Antall medlemmer

1994

2005

% økning

Aplf

3 224

4 189

29,9

LVS

515

565

9,7

Namf

468

395

–15,6

Of

4 307

6 228

44,6

LSA

939

780

–16,9

PSL

824

1 163

41,1

Ylf

3 119

5 712

83,1

Legemedlemmer

13 396

19 032

42,1

Yrkesakt. < 70 år

12 076

17 324

43,5

 % kvinner

1994

2005

 % økning

Aplf

27,6

32,3

17,0

LVS

21,6

23,5

8,8

Namf

31,4

34,7

10,5

Of

15,1

25,4

68,2

LSA

16,6

22,3

34,3

PSL

17,4

21,1

21,3

Ylf

41,3

51,1

23,7

Legemedlemmer

25,3

34,4

36,0

Yrkesakt. < 70 år

26,2

36,1

37,8

Gjennomsnittsalder

1994

2005

 % økning

Legemedlemmer

46,9

47,7

1,7

Yrkesakt. < 70 år

44,0

45,0

2,3

Anbefalte artikler