Sterkt økende medlemstall

Legefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De siste 11 årene har det vært en kraftig medlemsvekst i de fire største yrkesforeningene, mest i Yngre legers forening (Ylf).

  Siden Legeforeningen innførte obligatorisk medlemskap i yrkesforeninger fra 1.1. 1994, har medlemsutviklingen vært høyst ulik. Både absolutt og relativt har medlemstallet økt mest i Yngre legers forening (Ylf). Ylf har fått 2 600 flere medlemmer de siste 11 årene.

  Mens Norsk overlegeforening (Of) hadde den største prosentvise veksten i medlemstall fra 2002 – 04, er det igjen Ylf som har størst vekst. Dernest følger Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL). Her har imidlertid medlemsveksten etter år 2000 vært svakere enn tidligere. Det siste året økte medlemstallet bare med 16 personer. I Alment praktiserende lægers forening (Aplf) var medlemsutviklingen sterkest i perioden 1998 – 2002. Etter 2002 har veksten vært noe svakere.

  De øvrige foreningene har alle hatt nedgang. Medlemstallet i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) økte imidlertid fra 761 til 780 i 2004. Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) hadde nedgang fra 1996 til 2002. Medlemstallet har nå økt igjen og er tilbake på 1998-nivået.

  Kvinneandelen har økt i alle yrkesforeningene, relativt mest i Of. Ylf ble i begynnelsen av 2004 den første yrkesforeningen med kvinneflertall blant sine medlemmer.

  Lavest vekst i kvinneandel har LVS. Med 23,5 % kvinner er andelen nå lavere enn i 1998, da den var 24,5 %.

  Gjennomsnittsalderen økte fra 1994 til 2002, men har ligget stabil i perioden 2002 – 05. Gjennomsnittsalderen blant Ylfs medlemmer er redusert siden 2002. I de øvrige yrkesforeningene har gjennomsnittsalderen fortsatt å øke også etter 2002. Vi kan forvente at det noe fremover i tid også vil bli en reduksjon i gjennomsnittsalder i de øvrige yrkesforeningene.

  Tallene i tabellen gjelder per 25.5. 1994 og per 24.1. 2005 og inkluderer alderspensjonister og leger i utlandet. Assosierte medlemmer av yrkesforeningene er ikke inkludert.

  Tabell

  Medlemmer i yrkesforeninger i 1994 og 2005, samt prosent økning

  Antall medlemmer

  1994

  2005

  % økning

  Aplf

  3 224

  4 189

  29,9

  LVS

  515

  565

  9,7

  Namf

  468

  395

  –15,6

  Of

  4 307

  6 228

  44,6

  LSA

  939

  780

  –16,9

  PSL

  824

  1 163

  41,1

  Ylf

  3 119

  5 712

  83,1

  Legemedlemmer

  13 396

  19 032

  42,1

  Yrkesakt. < 70 år

  12 076

  17 324

  43,5

   % kvinner

  1994

  2005

   % økning

  Aplf

  27,6

  32,3

  17,0

  LVS

  21,6

  23,5

  8,8

  Namf

  31,4

  34,7

  10,5

  Of

  15,1

  25,4

  68,2

  LSA

  16,6

  22,3

  34,3

  PSL

  17,4

  21,1

  21,3

  Ylf

  41,3

  51,1

  23,7

  Legemedlemmer

  25,3

  34,4

  36,0

  Yrkesakt. < 70 år

  26,2

  36,1

  37,8

  Gjennomsnittsalder

  1994

  2005

   % økning

  Legemedlemmer

  46,9

  47,7

  1,7

  Yrkesakt. < 70 år

  44,0

  45,0

  2,3

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media