Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

AIDS snart utryddet blant spedbarn i USA

For bare ti år siden døde hundrevis av barn i USA av AIDS. I 1990 var flere enn 2 000 nyfødte HIV-infisert, mens antallet nå er redusert til rundt 200 per år, ifølge New York Times (1). I New York City ble det i 1990 født 321 barn med HIV-infeksjon, i 2003 bare fem. På landsbasis er nå mor-til-barn-smitte blitt så sjeldent at man snakker om at AIDS kan utryddes blant barn.

Denne utviklingen skyldes både bedre medikamenter, bedre informasjon og testing og bedre samarbeid mellom lokale og føderale helsemyndigheter. Tilgangen på antiretroviral behandling og tiltak for å motivere vordende mødre til å la seg HIV-teste tidlig i svangerskapet har vært særlig viktig. Antiretroviral behandling til gravide kvinner er mest effektiv i forhold til barnet når den gis i annet trimester og under selve fødselen.

Da overvåkingsprogrammet for AIDS blant nyfødte i New York ble startet rundt 1988, ble testingen foretatt anonymt, og mødrene fikk først vite at barnet var HIV-infisert når det etter hvert fikk alvorlige, ofte fatale symptomer. Det ble heller ikke foretatt noen form for smitteoppsporing. Først i 1998 ble sykehusene i delstaten New York pålagt ved lov å HIV-teste alle nyfødte og å informere om resultatet så snart det forelå. Dette gav mulighet til å behandle både mor og barn og til å sette i verk forebyggende tiltak for å hindre videre smitte. Men amerikanske lover setter fortsatt begrensninger i legenes muligheter for å følge forløpet av HIV-infeksjon blant barn og mødre.

Anbefalte artikler