Utvidet meldeplikt for MRSA

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter den foreslåtte utvidelsen av meldeplikten for MRSA (methicillin-resistant staphylococcus aureus) til også å gjelde smittebærertilstand.

Tiltaket er begrunnet i en handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner (1), hvor det blant annet står: «for bedre overvåking av resistente mikroorganismer og etablering av et system for rask respons ved eventuelt økning i forekomst av resistente mikrober, foreslår departementet at meldingsplikten for blant annet MRSA utvides også til å gjelde smittebærertilstand».

Begrunnelsen er at det i smittevernsammenheng ikke er noen forskjell på om en person er bærer eller har en infeksjon. En bærer kan noen ganger være mer smittsom enn en person med infeksjon. Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at den samlede kvaliteten på dataene i meldesystemet blir bedre når Nasjonalt folkehelseinstitutt får et bedre grunnlag for å klassifisere tilfellene. På denne måten kan utbrudd og spredningsmønstre oppdages og beskrives bedre enn i dag, hvor denne vurderingen foretas av de enkelte laboratoriene.

Ifølge departementet vil overvåkingen bli ytterligere bedret når det nasjonale referanselaboratoriet for MRSA etableres. Argumentene kan også gjøres gjeldende for penicillinresistente pneumokokker og vankomycinresistente enterokokker. Det foreslås utvidet meldingsplikt også for disse. Fagmiljøet er tilfreds med at departementet og Nasjonalt folkehelseinstitutt bringer de norske melderutinene i samsvar med reglene i de øvrige nordiske land.

I forbindelse med all melding av antibiotikaresistente bakterier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) bør det etter Legeforeningens syn, innføres klare mikrobiologiske kasusdefinisjoner for melding. Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende fordi det overlates til melderen å vurdere om funnet i tilstrekkelig grad oppfyller relevante krav til melding, skriver Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler