Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Det må i større grad underbygges at den foreslåtte reguleringen har god effekt i forhold til målsettingen – å sikre at smittefarlig avfall ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte.

Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste.

Forskriften gjelder smittefarlig avfall og legger plikter på helsetjeneste, dyrehelsetjeneste, transportører og avfallsbehandlere med hensyn til oppbevaring, håndtering og transport. Videre gir den regler om plikt til levering av smittefarlig avfall til behandling, krav om tillatelse til behandling av smittefarlig avfall, krav til emballering og merking og krav til tilgjengelig dokumentasjon om smittefarlig avfall.

Utformingen av forskriften bør bidra til at implementering av EU-direktivet ikke gjøres vanskeligere og mer omfattende enn nødvendig, skriver Legeforeningen som ikke kan se at det er fremlagt dokumentasjon som tilsier at dagens praksis gir fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø.

Forskriften skal ifølge direktoratet være en understrekning av hva som er «god praksis» i helsetjenesten i dag. Etter Legeforeningens oppfatning er den foreslåtte forskriften betydelig mer omfattende enn dagens praksis på området. Spesielt kommer dette til uttrykk i merknadene. Foreningen deler derfor ikke direktoratets antakelse om at den foreslåtte reguleringen ikke vil medføre kostnader av betydning. – Implementering av et system med oppbevaring, håndtering, transport, emballering og merking av smittefarlig avfall i kommunehelsetjenesten vil innebære en betydelig utgift og et betydelig merarbeid for alle ledd i kjeden, skriver foreningen som også savner en omtale av problemene knyttet til kontaminering av instrumenter, spesielt til laboratoriemetodikk.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler