Ny forskrift for smittevern

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

– Det er fornuftig at man foreslår å utvide virkeområdet for smittevern til å inkludere en rekke institusjonstyper, og dessuten inkluderer private hjem.

Dette skriver Legeforeningen i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende utkast til forskrift for smittevern i helse- og sosialtjenesten og om norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten. Det foreslås at bestemmelsene som i dag gjelder sykehus, skal utvides til å gjelde flere deler av spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt deler av sosialtjenesten. Blant annet bør det bli obligatorisk å ha et infeksjonskontrollprogram. Videre foreslås det å etablere et overvåkingssystem med avidentifiserte helseopplysninger over personer som følges opp under og etter et opphold i sykehus eller større dagkirurgiske klinikker, for å avgjøre om de har fått en infeksjon under oppholdet.

– Det er viktig at arbeidet med programmene er godt forankret i ledelsen for de kommunale tjenesteområdene, samt at det er helsepersonellet selv som deltar ved planlegging og gjennomføring av smitteverntiltak og -kontroll for å erverve og vedlikeholde egen kompetanse på området, skriver Legeforeningen. Også ut fra helseforetakenes økonomiske situasjon, anses det velfundert at ressursene rettes mot de infeksjoner som er mest alvorlige og kostnadsdrivende, og hvor tiltak kan forventes å gi resultater i form av redusert infeksjonshyppighet.

Medisinske mikrobiologiske laboratorier har en sentral rolle i smittevernarbeid i form av kompetanse og ressurser, slik at de øvrige aktørene kan utføre sine oppgaver godt og effektivt. I mange tilfeller har laboratoriebaserte mikrobiologer også en sentral plass i tolking av prøvesvar og i utforming av infeksjonskontrollprogrammene. Legeforeningen påpeker at det ikke er noen selvfølge at denne kompetansen vil være tilgjengelig i fremtiden, ut fra den usikre situasjonen i norsk medisinsk mikrobiologi med hensyn til bemanning, rekruttering og finansiering. Foreningen mener derfor det bør vurderes å la forskriften omtale tydeligere det praktiske ansvaret innen smittevern, inkludert laboratorienes overvåking av resistente mikrober osv.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler