Risikofaktorer for nyresykdom

Bjørn Egil Vikse Om forfatteren
Artikkel

De siste 20 årene har insidensen av kronisk nyresvikt gradvis økt, og i 2002 utviklet 419 pasienter i Norge terminal nyresvikt. Avhandlingen består av fire relativt ulike epidemiologiske studier av risikofaktorer for utvikling og progrediering av nyresykdom. Jeg vil omtale disse studiene hver for seg.

Serum-kreatininnivå er en viktig faktor for kardiovaskulær risiko samt et mål på nyrefunksjon. I Hordalandsundersøkelsen (HUSK) i 1997 – 99 ble serum- kreatininnivået målt hos 15 174 40-åringer og 3 336 70-åringer. Vi fant at serum-kreatininverdier ned mot referanseområdet var positivt assosiert med dårlig lipidstatus og hjerte- og karsykdom hos 70-åringer, mens disse assosiasjonene var svakere for 40-åringer. Vi konkluderte med at serum-kreatinin i verdier nær normalområdet påvirkes av en rekke andre faktorer i tillegg til nyrefunksjon, og at risikofaktorer for hjerte- og karsykdom virker å være assosiert med lett forhøyet serum-kreatininnivå, spesielt hos 70-åringer.

Preeklampsi og fødsel av barn med lav fødselsvekt er viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos mor, men ikke i noen studier har man undersøkt assosiasjonen med senere nyresykdom. I Norge er data om alle fødsler siden 1967 registrert i Medisinsk fødselsregister, og data om alle nyrebiopsier siden 1988 er registrert i Nyrebiopsiregisteret. I perioden 1967 – 98 ble 756 451 kvinner registrert med førstefødsel i fødselsregisteret, og i tiden 1988 – 2002 fikk 589 av dem utført en nyrebiopsi. Studien viste at preeklampsi, lav fødselsvekt hos barnet og kort svangerskapsvarighet er viktige risikofaktorer for senere å få utført en nyrebiopsi. Studien er den første som viser en assosiasjon mellom forhold ved svangerskap og senere klinisk nyresykdom hos mor.

Mesangioproliferativ glomerulonefritt (MPG) er den hyppigste glomerulonefritten i Norge og fra 1988 – 1990 fikk 273 pasienter påvist dette i Norge. Vi fulgte disse pasientene i ca. tre år, hvoretter 7 % hadde utviklet terminal nyresvikt og 8 % var døde. De viktigste risikofaktorene for utvikling av terminal nyresvikt var forhøyet serum-kreatininkonsentrasjon, lavt serum- albuminnivå, økt diastolisk blodtrykk, ung alder og økt interstitiell skade påvist i nyrebiopsien. Studien bekrefter at risikofaktorer for progrediering av og IgA-nefropati er de samme og at tilstedeværelsen av glomerulære IgA-nedslag ikke har noen prognostisk betydning ved mesangioproliferativ glomerulonefritt.

Antall personer med terminal nyresvikt antatt forårsaket av langvarig hypertensjon har økt kraftig de siste årene. Benign nefrosklerose (BN) er det histopatologiske funnet i nyrebiopsien ved denne tilstanden. I tidsrommet 1988 – 1990 fikk 102 pasienter påvist benign nefrosklerose ved nyrebiopsi i Norge. Vi fulgte disse pasientene i ca. 13 år, og etter denne tiden hadde 32 % utviklet terminal nyresvikt og 47 % var døde. De viktigste risikofaktorene for terminal nyresvikt var forhøyet serum-kreatininnivå og proteinuri, mens de viktigste risikofaktorene for død var høy alder og forhøyet serum-kreatininnivå. Studien viste at benign nefrosklerose er assosiert med en dårlig prognose, spesielt ved allerede langtkommen nyresykdom.

Avhandlingens tittel

Risk factors in development and progression of renal disease

Utgår fra

Seksjon for nyremedisin

Institutt for indremedisin

Disputas 17.12. 2004

Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler