Nyttig veileder i nyfødtmedisin for den tredje verden

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  World Health Organization

  Managing newborn problems: a guide for doctors, nurses, and midwives

  316 s, tab, ill. Genève: WHO, 2003. Pris USD 27

  ISBN 92-4-154622-0

  Hvert år dør mer en fire millioner barn i første levemåned, de fleste innen en uke etter fødselen. Et like stort antall barn er dødfødte. I tillegg til den menneskelige tragedie som disse dødsfallene representerer, medfører de også en påkjenning og en risiko for kvinnene. For mange kvinner i den tredje verden innebærer slike svangerskap nok et skritt mot varig tap av helse og førlighet. Tiltak mot den høye dødeligheten i neonatalperioden vil derfor ha positiv virkning for både kvinners og barns helse.

  De fleste av barna som dør i peri- og neonatalperioden, ville kunne vært reddet med ganske enkle hjelpemidler, dersom den nødvendige kunnskap om vurdering og behandling av den nyfødte var tilgjengelig. Det er altså ikke slik at manglende tilgang til avansert, høyteknologisk og kostbart utstyr bør føre til handlingsunnlatelse stilt overfor en syk nyfødt.

  Verdens helseorganisasjon har nå gitt ut en praktisk veileder i nyfødtmedisin for leger, sykepleiere og jordmødre som arbeider under enkle kår og betingelser. Boken har fire deler: funn, vurdering og håndtering; pleie og behandling; prosedyrer; og et appendiks med oversikt over utstyrsbehov, nødvendige medikamenter, journalføring og skjemaer.

  Ved første gjennomsyn kan teksten virke noe forvirrende pga. de hyppige henvisningene til andre avsnitt. Når man blir kjent med opplegget, blir det imidlertid klart at denne organiseringen fører til at man sparer mye plass ved å unngå gjentakelser. Jeg er overbevist om at den som bruker boken i sin daglige praksis, fort blir vant til hvordan man skal slå opp for å finne de opplysningene man trenger. Dette er en god og kortfattet innføring i det som er spesielt for det nyfødte barnet, hva helsearbeideren bør se etter av funn og tegn, og hvordan man bør veie de ulike funn og observasjoner. Den erfarne nyfødtmedisiner vil utvilsomt tenke på flere nyanser og alternativer enn de som er anført, men for det store flertall av syke nyfødte som denne boken er laget for å hjelpe, vil de retningslinjer og råd som er gitt føre til målet.

  Jeg tror at denne boken, dersom den blir distribuert til og lest/brukt av helsearbeidere i førstelinjetjenesten i den tredje verden, vil være et viktig bidrag til å redde mange av de spedbarnsliv som i dag går tapt. Selv om boken utvilsomt er rettet mot en virkelighet som er annerledes enn i vårt land, tror jeg også både primærleger og helsesøstre i Norge vil kunne ha nytte av deler av den, særlig den første delen. Også leger i utdanningsstilling i pediatri vil kunne ha glede av den som en rask første innføring i nyfødtmedisin. Visse anbefalinger, bl.a. om valg av medikamenter, er basert på å holde lavest mulig kostnad på behandlingen. I vårt land vil derfor noen av anbefalingene være annerledes.

  Lommeformatet forutsetter at frakkelommene ikke er av de minste. Innbindingen med spiralrygg er nok ikke den mest holdbare. Boken fortjener stor utbredelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media