Røyking på sykehjem?

Reidun Førde Om forfatteren
Artikkel

Rådet for legeetikk oppfordrer til smidighet hvis sykehjemsbeboere trenger tilsyn når de skal røyke.

Rådet har fått en henvendelse fra en tilsynslege ved et lokalt sykehjem i forbindelse med en pasient som befant seg på sykehjemmets korttidsavdeling. Pasienten er røyker. Legen skriver i henvendelsen at det på grunn av pasientens sykdom er uforsvarlig å la ham røyke alene, med tanke på brannskader både på ham selv og omgivelsene. Røykingen må således skje med tilsyn. Familien ønsker at personalet ved sykehjemmet skal hjelpe pasienten til å røyke når familien selv ikke er til stede.

Tilsynslegen reiser spørsmål overfor rådet hvorvidt sykehjemspersonalet skal hjelpe ham å røyke eller ikke, og om enkelte ansatte kan reservere seg fra å hjelpe ham med å røyke.

Rådet uttalte i denne forbindelse:

«Så lenge det ikke eksisterer noe generelt forbud for alle pasienter/ansatte mot å røyke på sykehjemmet, er det rådets oppfatning at så sant andre gjøremål ikke hindrer ansatte i å være i nærheten av pasienten, bør han kunne få røyke i slike situasjoner. Det antas at argumentet knyttet til passiv røyking neppe har særlig aktualitet i dette tilfellet. Det bør således utvises stor grad av smidighet i forhold til problemstillingen.»

Anbefalte artikler