Screening for aortaaneurisme?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Screening kan redusere dødeligheten ved abdominalt aortaaneurisme.

Tidligere studier tyder på at screening for abdominalt aortaaneurisme kan anbefales for menn i aldersgruppen 65 – 74 år.

41 000 australske menn i alderen 65 – 83 år ble tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret (1). Halvparten ble invitert til abdominal ultralydundersøkelse, hvorav 12 200 (63 %) møtte. Den andre halvparten fikk ingen slik invitasjon. I løpet av oppfølgingstiden (median 43 måneder) døde 18 i screeninggruppen og 25 i kontrollgruppen av abdominalt aortaaneurisme, dvs. en relativ risiko på 0,61 (95 % KI 0,33 – 1,11). For menn i aldersgruppen 65 – 75 år var relativ risiko 0,19 (95 % KI 0,04 – 0,89).

– Denne studien er en av flere som viser redusert dødelighet av abdominalt aortaaneurisme ved screening i utvalgte grupper. En svakhet ved undersøkelsen er en usikker definisjon av begrepet «død av abdominalt aortaaneurisme», siden obduksjonsraten ikke er anført, sier professor Hans O. Myhre ved Kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Andre studier har vist at ett vunnet leveår ved screening for abdominalt aortaaneurisme koster 60 000 – 100 000 kroner. Men det er problemer knyttet til screening. I utsatte grupper vil man gi mange mennesker dårligere livskvalitet ved å påvise sykdom som ikke umiddelbart skal behandles. Et landsomfattende screeningprogram vil dessuten ha store implikasjoner for helsevesenet og forutsetter økt ressurstilførsel til bl.a. ultralydundersøkelser og operasjoner.

Hvis langtidsresultatene ved endovaskulær behandling viser seg å bli gode, kunne dette trekke i retning av å gå inn for screening. Men selv om screening kan redusere dødeligheten relatert til aneurisme, er det altså mange sider ved et slikt tiltak som bør vurderes. En oppgave for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten?

Anbefalte artikler