Økt risiko for slag ved infeksjon

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Infeksjon øker risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt, særlig i dagene etter en akutt infeksjon.

Det er de siste årene funnet holdepunkter for at kronisk inflammasjon øker risikoen for kardiovaskulære hendelser, som apopleksi eller hjerteinfarkt. Forskere fra Storbritannia har nå brukt landets store database med pasienter i allmennpraksis, United Kingdom General Practice Research Database (GPRD), for å se på sammenhengen mellom akutte infeksjoner og slag/hjerteinfarkt (1).

Over 20 000 pasienter med hjerteinfarkt og 19 000 pasienter med slag ble inkludert i studien. Risikoen for både slag og hjerteinfarkt økte klart de første tre dagene etter en akutt luftveisinfeksjon; insidensratio for myokardinfarkt var 5,0 (95 % KI 4,4 – 5,5) og for slag 3,2 (95 % KI 2,8 – 3,6). Risikoen ble gradvis svakere over de neste fire uker. Det var ingen forbindelse mellom nylig gjennomgåtte vaksinasjoner og hendelsen.

– Dette er en interessant studie om sammenhengen mellom akutte infeksjoner og vaskulære hendelser i hjerne og hjerte, sier professor David Russell ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet. En slik studie har imidlertid potensielle svakheter, siden resultatene er avhengig av datakvaliteten i databasen. Videre skiller studien ikke mellom iskemiske slag og blødninger.

Studien gir ytterligere støtte for antakelsen om at systemiske infeksjoner øker risikoen for vaskulære hendelser, og bekrefter derved tidligere studier. Mekanismen kan være «aktivering» av det aterosklerotiske plakket eller en forbigående forstyrrelse i koagulasjonssystemet. Artikkelen gir overraskende høye tall for risiko og forteller også om tidsrommet etter infeksjonen der risikoen er økt. Den viser at risikoen for vaskulære hendelser i hjerne og hjerte ikke er konstant, men fluktuerende, sier Russell.

Anbefalte artikler