Motstridende effekter av levodopa

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Levodopa kan forsinke progredieringen ved Parkinsons sykdom, til tross for at midlet har negative biokjemiske effekter.

Levodopa er det mest effektive symptomlindrende midlet i behandling av Parkinsons sykdom, men eksperimentelle data tyder på at det kan føre til degenerering av dopaminerge nevroner og forverring av symptomene over tid.

ELLDOPA-studien er en dobbeltblind multisenterstudie fra USA og Canada. 360 pasienter med Parkinsons sykdom ble randomisert til enten placebo eller tre forskjellige doser med levodopa i 40 uker (1). Det var signifikant mindre forverring av symptomer i levodopagruppene enn i placebogruppen. Effekten var doseavhengig, med størst effekt ved høyest dose. Det var imidlertid langt flere bivirkninger ved høy dose. Hos 142 pasienter der det ble gjort SPECT-analyser, fant man redusert tetthet av dopamintransportproteinet i corpus striatum i levodopagruppene. Forfatterne mener at levodopa forsinker progredieringen av symptomer, men at det paradoksalt nok kan virke som om midlet fører til redusert dopaminstoffskifte i hjernen.

– Dette er den første studien der man forsøker å belyse langtidsvirkningen av levodopa på basalgangliene hos mennesker. De kliniske data viser at midlet har en gunstig virkning på sykdomsforløpet, de scintigrafiske funn er ikke like bekreftende, sier overlege Jan Aasly ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital.

– Én årsak til dette kan være at kliniske symptomer inntrer før man får celletap, forandringer som ikke kan visualiseres med de metoder som ble brukt. Det er fortsatt uklart om det skjer en nedregulering av dopamintransportproteinet og en oppregulering av dopadekarboksylasen. Det er ikke mulig fullt ut å bedømme de bildemessige forandringene før virkningen av levodopa og andre medikamenter på de markører som bildefremstillingen bygger på er kartlagt, sier Aasly.

Anbefalte artikler