Hvordan er altfor tidlig fødte barn ved skolestart?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv og nevrologisk funksjonssvikt er vanlig blant seksåringer som er født ekstremt prematurt, og antakelig vanligere enn tidligere antatt.

Foto Creative/SCANPIX

I en britisk-irsk kohort med barn født i 1995 før 26 ukers gestasjonsalder ble 308 barn undersøkt ved skolestart (median alder 6,3 år) (1). Standardiserte kognitive og nevromotoriske tester, inkludert syns- og hørselstester, ble benyttet. 160 klassekamerater, alle født til termin, ble brukt som kontrollgruppe.

Kognitiv funksjonssvikt ble påvist hos 21 % ut fra testenes referanseverdier, men andelen var 41 % når testresultatene ble sammenliknet med dem fra kontrollpersonene. Andelen barn med funksjonsforstyrrelser av alvorlig, moderat eller mild grad, definert etter forhåndsoppsatte kriterier, var henholdsvis 22 %, 24 % og 34 %.

– Denne studien viser at kognitive og nevrologiske funksjonshemninger er vanlig ved skolestart blant barn født før 26 ukers gestasjonsalder, sier professor Ola Didrik Saugstad ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet.

– Svært få barn var helt uten funksjonshemninger. Imidlertid var noen barn født i en periode da postnatale steroider og en surfaktanttype som viste seg å ikke holde mål, fortsatt var i bruk i Storbritannia. I Norge er antakelig risikofaktorene sjeldnere og nivåstandarden for nyfødtmedisinen jevnere. Det er derfor usikkert om resultatene er direkte overførbare til norske forhold.

Funnene er tankevekkende for nyfødtmedisinere og foreldre, som etter en ekstrem prematur fødsel må ta svært vanskelige avgjørelser, sier Saugstad.

Anbefalte artikler