Minst vekst i nord

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Det har vært kraftig vekst i medlemstallet i alle avdelinger de siste ti år. Lavest har medlemsveksten vært blant legene i Finnmark og i Sogn Fjordane.

I løpet av de siste knappe ti årene har veksten i antallet legemedlemmer vært størst i Akershus, Sør-Trøndelag og Rogaland.

Tabellen viser alle medlemmer i Legeforeningen fordelt på avdeling per 5.10. 1995 og per 1.1. 2005. Disse medlemstallene inkluderer også ikke-yrkesaktive. Det fremgår at det har vært en meget kraftig vekst i medlemstall i alle avdelinger. I løpet av denne perioden har antallet legemedlemmer økt med 35,5 %, mens antallet studentmedlemmer har økt med 63,1 % – totalt 39,1 %. Dette gjenspeiler i stor grad veksten i antallet leger og medisinstudenter.

Stabil andel

Blant leger i Norge ligger andelen medlemmer av Legeforeningen stabilt mellom 90 % og 95 %. Blant studentmedlemmene har medlemstallet ligget stabilt omkring 3 400 ved begynnelsen av året siden 2001. For studentene er medlemstallet økende i Norge, men synkende i utlandet.

Vi har tidligere sett at veksten i antallet legemedlemmer har vært høyest i de fire største yrkesforeningene, dvs. blant sykehusleger, allmennleger og privatpraktiserende spesialister. Aller størst har veksten vært blant medlemmer i Yngre legers forening (Ylf), som per 19.1. 2005 hadde 5 711 medlemmer, et medlemstall som vil øke ytterligere når cand.med.-eksamen fra Universitetet i Oslo i januar er registrert.

Sentraliseringstendens?

Det fremgår at den relative veksten i antallet legemedlemmer er lavest i de fire nordligste fylkene, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Telemark. Disse fylkesavdelingene har alle en økning i medlemstallet under totalen for alle legemedlemmer på 35,5 %. Klart lavest er veksten i Finnmark med 20,5 %. Med unntak av Troms er disse fylkene kjennetegnet ved at andelen sykehusleger er relativt lav.

Høyest er den relative veksten i Akershus med 48,8 %, Sør-Trøndelag med 47,7 %, Rogaland med 46,0 % og Vestfold med 44,2 %. Dette gjenspeiler trolig i stor grad også at veksten i antallet sykehusleger har vært størst i disse fylkene.

Det ser dermed ut til at utviklingen i legefordelingen fylkesvis i løpet av de siste ti årene gjenspeiler en viss sentraliseringstendens og en økende andel sykehusleger. Men sentraliseringstendensen er ikke helt entydig, ettersom veksten i Oslo er på bare 29,7 % – altså klart lavere enn medlemsveksten totalt sett.

Antall medlemmer i avdelingene 1995 – 2005

1995

2005

 % økning

Østfold

594

821

38,2

Akershus

1 045

1 555

48,8

Oslo

3 334

4 325

29,7

Hedmark

461

628

36,2

Oppland

438

611

39,5

Buskerud

571

804

40,8

Vestfold

482

695

44,2

Telemark

442

572

29,4

Aust-Agder

252

321

27,4

Vest-Agder

425

570

34,1

Rogaland

805

1 175

46,0

Hordaland

1 381

1 894

37,1

Sogn og Fjordane

264

328

24,2

Møre og Romsdal

569

755

32,7

Sør-Trøndelag

817

1 207

47,7

Nord-Trøndelag

298

393

31,9

Nordland

580

740

27,6

Troms

640

858

34,1

Finnmark

185

223

20,5

Utland

387

450

16,3

Norsk medisinstudentforening

2 108

3 439

63,1

Totalt

16 078

22 364

39,1

Anbefalte artikler