Utmerket om hjemmesykepleien

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Solheim, Marit

Aarheim, Kjell Arne

Kan eg komme inn?

Verdiar og val i heimesjukepleie. 328 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 298

ISBN 82-05-30272-3

Redaktørene er sykepleiere med omfattende tilleggsutdanning og lang erfaring. De arbeider ved høyskoler. De fem medforfatterne er dels sykepleiere og dels ledere i kommunal eldreomsorg. Målgruppen er sykepleiere, sykepleierstudenter og personell i de hjemmebaserte tjenestene. Hjelpepleierne burde vært nevnt som en viktig målgruppe.

Dette skal være en fullstendig lærebok i hjemmesykepleie. Det er 20 kapitler som dekker alle sider ved dette arbeidet – alt fra jus og etikk til sykdomsgrupper og pleie. Man legger stor vekt på samarbeidets utfordringer og muligheter. Hjemmesykepleierne må være eksperter på samarbeid, med pasient, pårørende, fastlege, andre grupper av helsepersonell og kommuneadministrasjon. Jeg kunne ønsket at forfatterne hadde gått grundigere inn på hjemmesykepleiens ømmeste punkt, nemlig at kontinuiteten ofte er skremmende dårlig, med en strøm av nye ansikter for pasienten. Et annet problem hadde også fortjent grundigere diskusjon, nemlig forebygging og håndtering av uheldige hendelser eller «avvik».

Disposisjonen er klar og gjennomarbeidet, og språket er godt. Morsomme tegninger illustrerer teksten, men de har kanskje ikke så stor pedagogisk betydning. Jeg savner en del statistisk materiale, f.eks. om forskjeller kommunene imellom, om fordeling av pasienter på diagnose og pleietyngde og om arbeidet i omsorgsboligene. Det er mange og gode referanser, men stikkordregisteret er litt tynt.

Alt i alt er dette en utmerket lærebok. Hjemmesykepleien er jo en viktig samarbeidspartner for fastlegene, og jeg tror at dette vil være en god oppslagsbok for dem.

Anbefalte artikler