Oppdatert om rettspsykiatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rosenqvist, Randi

  Rasmussen, Kirsten

  Rettspsykiatri i praksis

  293 s, tab. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Pris NOK 369

  ISBN 82-15- 00393-1

  Randi Rosenqvist & Kirsten Rasmussen har kommet med 2. utgave av sin lærebok Rettspsykiatri i praksis. At de allerede etter tre år kommer med en ny utgave, er positivt – av to årsaker. For det første har man nå erfart hvordan de relativt nye helselovene og lovene om utilregnelighet og særreaksjoner har slått ut i praksis, og forfatterne har omtalt dette. For det andre gir en oppdatering et klart signal om at rettspsykiatrien som fagfelt er levende og aktivt, at det er et felt hvor det hele tiden skjer endringer. Boken har omtrent samme struktur som tidligere, og er nå delt i fire hoveddeler. Del 1 gir en generell forståelse av rollen som sakkyndig. Del 2 tar for seg sivil- og strafferettspsykiatri, del 3 omhandler loven om psykisk helsevern. Kliniske områder innenfor rettspsykiatrisk arbeid, som bl.a. risikovurderinger hos f.eks. personer med personlighetsforstyrrelse, sedelighetsforbrytere og brannstiftere, blir drøftet i del 4. Kapitlet om barnesakkyndighet er heldigvis fjernet, og kapitlet om soningsvurderinger er mer informativt enn tidligere. Språket er greit og konsist.

  Til tross for at utgivelsen bærer preg av solid håndverk, har den etter mitt syn to mangler. Boken bærer preg av lojalitet overfor det juridiske system. Uttalelser som «Det vil ikke si det samme som at vi i alle henseender finner loven optimal, men vi må naturligvis respektere de gjeldende lover» (s. 39), gir lite rom for kritisk refleksjon og selvstendig markering av sakkyndighetsfeltet versus det juridiske felt. Den andre innvendingen er at forfatterne ikke har benyttet seg av muligheten til å gjøre fremstillingen mer pedagogisk. Jeg savner flere kliniske vignetter i tillegg til de få som finnes i del 4. Det kunne ha hjulpet leseren til å oppnå en dypere forståelse av ulike kliniske tilstander, f.eks. bevissthetsforstyrrelser, som kan være vanskelig nok selv for erfarne sakkyndige. Manglende pedagogisk vri gjør boken noe tørr og oppramsende. Uansett – den er nå oppdatert og et utmerket hjelpemiddel som oppslagsbok for studenter og andre personer i arbeidet med sivil eller strafferettslig rettspsykiatri.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media