Forebygging av type 2-diabetes – en oversikt

Elisabeth Qvigstad Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3047 – 50

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 23/2004, side 3047, figur 1 vises prevalensestimater for type 2-diabetes på verdensbasis. Anslått prevalens av type 2-diabetes på verdensbasis i 2025 etter King og medarbeidere (1) skal være: 299 000 000.

Anbefalte artikler