Elisabeth Qvigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Qvigstad

Elisabeth Qvigstad, Nanna Voldner, Jens Bollerslev, Tore Henriksen
03.12.2009
Når det gjelder helse og sykdom, tenker vi mennesker kategorisk – det vil si man er enten frisk eller syk. Kategorisering gjør praktisk medisin håndterlig, men for mange sykdommer er en slik...
Elisabeth Qvigstad
02.12.2004
Forekomsten av type 2-diabetes er økende på verdensbasis ( 1 ) (fig 1). Norske data viser samme tendens, samtidig er det en økning av overvekt ( 2 ). Prevalensestimater for type 2-diabetes på...
Elisabeth Qvigstad
15.05.2003
Dårlig blodsukkerkontroll ved type 2-diabetes har sammenheng med svekket insulinfrigjøring. Dyrestudier viser at vedvarende høye nivåer av fettsyrer i blodet og langvarig stimulering av...
Elisabeth Qvigstad
20.01.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3047 – 50 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 23/2004, side 3047, figur 1 vises prevalensestimater for type 2-diabetes på verdensbasis. Anslått prevalens av type...