Gener står for prognose ved lymfom

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Genetiske egenskaper av pasientens immunsystem predikerer overlevelse ved follikulære lymfomer.

Follikulære lymfomer tilhører gruppen B-cellelymfomer. Forløpet hos pasienter med slike lymfomer er variabel. Prognosen ved diagnosetidspunktet er derfor usikker. De siste årene er det gjennomført studier som ved mikromatriseteknologi har funnet forskjellige undergrupper med forskjellig prognose. Det er nå publisert en multisenterstudie med norsk deltakelse som har sett på molekylære prediktorer for overlevelse ved B-cellelymfomer (1).

191 biopsier fra pasienter med ubehandlede follikulære lymfomer ble undersøkt med mikromatriseteknikk. Gener ble delt inn i grupper (god/dårlig prognose). Det ble funnet to kombinasjoner av genuttrykk, såkalte signaturer, forbundet med signifikant forskjellig overlevelse. Overraskende mange av genene var ikke uttrykt i tumorceller, men i pasientenes ikke-maligne immunceller.

– Det er gledelig at en norsk biobank med tilhørende kliniske data for lymfomer kan utnyttes i slike viktige internasjonale arbeider, sier professor Jens Hammerstrøm ved St. Olavs Hospital. Funnet bekrefter gammel klinisk viten om at indolente follikulære lymfomer påvirkes av immunresponser hos verten. De identifiserte gensignaturene gir betydelig tilleggsinformasjon om prognose utover kjente kliniske prognostiske faktorer. Informasjonen kan brukes til bedre å identifisere pasienter med dårlig prognose, hvor «vente og se» ikke lenger er en adekvat behandlingsstrategi.

Videre forskning på mekanismene i samspillet mellom tumorceller og infiltrerende immunresponsceller kan kanskje gi opphav til nye medikamenter som griper inn i dette samspillet, slik vi har sett ved myelomatose, sier Hammerstrøm.

Anbefalte artikler