Medlemsrekord i Norsk medisinstudentforening

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Det blir stadig flere norske medisinstudenter både i Norge og i utlandet. Medlemstallet i Norsk medisinstudentforening (Nmf) følger omtrent denne økningen i Norge, men ikke i utlandet.

I november 2004 passerte Nmf for første gang 3 600 medlemmer. Da den forrige medlemsrekorden ble satt 9.12. 2002, var det 2 540 Nmf-medlemmer i Norge og 1 040 i utlandet. Per 15.11. 2004 var det 2 706 Nmf-medlemmer i Norge og 896 i utlandet. Andelen Nmf-medlemmer har på disse to årene økt fra 81 % til 83 % i Norge, mens andelen i utlandet er redusert fra 54 % til 47 %. Av de totalt 564 nye medlemmene som er innmeldt i Nmf mellom 30. juni og 15. november, studerer 434 i Norge og 130 i utlandet.

Trondheim og Bergen har økt forspranget til Oslo og Tromsø når det gjelder andelen Nmf-medlemmer av det totale antallet medisinstudenter. Ser vi på 2004 under ett, har det vært innmeldt flest nye Nmf-medlemmer i Oslo, 204 av totalt 790. Relativt sett er det også mange nye medlemmer i Tromsø, men andelen medlemmer i Tromsø ligger allikevel lavest av de norske universitetene. Slik har det vært i mange år. Andelen medlemmer i Norge totalt økte fra 79 % i juni 2004 til 83 % per 1.12. 2004.

Når vi sammenlikner med juni, er det for å sammenlikne med siste gang medlemstallet var på sitt høyeste. Det var før vi registrerte eksamenslistene og overførte medlemskapet fra student- til legemedlemskap.

Foreløpige tall fra Lånekassen per 1.11. 2004 viser at det totale antallet norske medisinstudenter med støtte fra Lånekassen har økt kraftig i Polen, Tsjekkia og Slovakia. Det ser ellers ut til at det er stillstand, eller nedgang, i antallet medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i mange av de øvrige landene. De foreløpige tallene fra Lånekassen fremgår av vedlagte tabell. Det er nå flere medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i Polen enn i Ungarn, men likevel er det så vidt flere Nmf-medlemmer i Ungarn enn i Polen. I utlandet har andelen medlemmer økt fra 43 % i juni til 47 % i november.

Av de nye Nmf-medlemmene i utlandet er det flest ved universitetet Comenius i Bratislava, Slovakia med 26 nye Nmf-medlemmer. Deretter følger universitetet i Bialystok, Polen med 17 nye Nmf-medlemmer. Fra før av hadde Nmf bare ett medlem i Slovakia og ingen i Bialystok. Det er også en del nye Nmf-medlemmer ved andre universiteter i Polen, Ungarn og Danmark. Til tross for dette er det usikkert om tendensen til synkende medlemstall i Nmf-Utland er snudd. Bare de fire nevnte landene har fått mer enn 10 nye Nmf-medlemmer i løpet av høsten.

Våren 2001 var det godt over 1 100 medlemmer i Nmf Utland – tidenes største verveaksjon høsten 2000. Siden den gang har det totale antallet medisinstudenter i utlandet fortsatt å øke, mens medlemstallet i Nmf Utland har gått ned.

Oppdatert statistikk over Nmf-medlemmer og medisinstudenter totalt finnes under Legestatistikk på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no

Medlemmer av Nmf og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 15.11. 2004

Nmfmedlem

Totalt

Universitetet i Oslo

945

1 213

Universitetet i Bergen

837

923

NTNU Trondheim

532

578

Universitetet i Tromsø

392

542

Norge totalt

2 706

3 256

Polen

195

509

Ungarn

199

471

Danmark

112

247

Tyskland

159

191

Tsjekkia

50

122

Irland

60

120

Australia

24

75

Slovakia

27

50

Storbritannia

24

45

Nederland

26

36

Sverige

8

18

USA

0

5

Malta

2

4

Spania

0

4

Øvrige land

10

18

Utland totalt

896

1 915

Totalt

3 602

5 171

Anbefalte artikler