Flere underordnede leger

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

I perioden 1998 – 2004 var det en sterk vekst i antall sykehusleger. Det siste året har antallet yrkesaktive leger i Norge økt med 680.

Tabellen viser yrkesaktive leger under 70 år fordelt på stillingsgruppe. Tallene gjelder registrert hovedstilling per september 1998 og desember 2003 og 2004. Med turnuslegene nærmer antallet sykehusleger seg 10 000.

Det er noe usikkerhet om utviklingen fordi antallet med ukjent stilling har økt kraftig.

I perioden 1998 – 2004 var det sterkest vekst blant sykehus-, allmenn- og turnusleger i kommunene. Det er prosentvis større vekst i antallet underordnede, enn i antallet overordnede sykehusleger.

For underordnede sykehusleger er veksten 32 %, og den har vært betydelig de siste 12 måneder. Noe av forskjellen i vekst mellom underordnede og overordnede sykehusleger kan skyldes økende grad av etterslep ved registreringen av overgang fra underordnet til overordnet sykehuslege. En indikasjon på dette kan være at andelen av underordnede sykehusleger med godkjent spesialitet har økt fra 15,7 % i 2003 til 17,3 % i 2004. Det kan også tenkes at underordnede sykehusleger blir værende lenger i stillingen etter godkjent spesialitet, enn tidligere.

Antallet turnusleger i sykehus er trolig for høyt i 1998 og gjennomgående for lavt i kommunene for alle år. Vi ser imidlertid at det er en kraftig økning i sykehus fra 2003 til 2004, selv om det også er en relativt stor økning i antallet som står med ukjent stilling.

Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for spesialisthelsetjenesten stemmer godt overens med Legeforeningens tall, men denne statistikken er langt mindre spesifikk enn Legeforeningens. For perioden 1995 – 2003 viser tallene en meget kraftig vekst i antallet sykehusleger, med en vekst i utførte legeårsverk på 46 % i psykiatri og 41 % i somatikk. For kommunehelsetjenesten viser SSBs tall en lavere vekst med bare 17 % i samme periode, og en nedgang fra 2002 til 2003 som er det siste året det hittil er publisert tall for. Legeforeningens tall viser fortsatt vekst i antallet allmennleger også fra 2002 til 2003 og fra 2003 til 2004. Både i Legeforeningens og SSBs tall er veksten klart lavere for allmennleger enn for sykehusleger samlet. Det er dermed en synkende andel allmennleger av alle yrkesaktive leger i Norge.

Gitt det lave antallet nye stillinger for underordnede sykehusleger som blir tildelt av Helsedepartementet etter råd fra Nasjonalt Råd, er veksten i antallet underordnede sykehusleger de siste 12 månedene såpass kraftig at det må antas enten å være en sterk nedgang i antallet ubesatte stillinger, eller en stillingsvekst blant underordnede sykehusleger som er høyere enn det departementet tildeler, eller en kombinasjon av disse to faktorene.

Se også Legeforeningens nettsider, legestatistikk: www.legeforeningen.no/index.gan?id=54982

Antall leger etter stillingsgruppe 1998 – 2004, Dnlfs legeregister.

1998

1998 – 2003 %

2003

2003 – 04 %

2004

1998 – 2004 %

Overordnet sykehuslege

4 468

17,8

5 265

0,2

5 273

18,0

Underordnet sykehuslege

2 868

20,5

3 456

9,6

3 787

32,0

Turnuslege sykehus

643

–14,6

549

18,2

649

0,9

Turnuslege kommune

194

60,3

311

–13,8

268

38,1

Allmennlege/fastlege/kommunelege mv.

3 532

17,9

4 163

2,4

4 264

20,7

Privatpraktiserende spesialist

811

9,0

884

1,5

897

10,6

Bedriftslege

341

–20,5

271

–2,6

264

–22,6

Vitenskapelig stilling

623

4,5

651

1,8

663

6,4

Administrativ stilling

282

2,5

289

11,1

321

13,8

Annen stilling i Norge

192

–21,9

150

26,7

190

–1,0

Ukjent stilling

406

247,5

1 411

6,6

1 504

270,4

Totalt

14 360

21,2

17 400

3,9

18 080

25,9

Anbefalte artikler