Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Økt forekomst av barnekreft i Europa

Kreft er sjeldent hos barn og ungdom. En gruppe epidemiologer har studert data fra kreftregistre i 63 europeiske land etter 1970 og sammenliknet insidens og overlevelse for barn (0 – 14 år gamle) og ungdom (15 – 19 år gamle) i ulike regioner (1).

I løpet av perioden 1970 – 99 økte samlet kreftinsidens med 1,0 % per år for barn (p < 0,001) og med 1,5 % per år for ungdom (p < 0,001). Økningen blant barn gjaldt de aller fleste former for kreft, blant ungdom særlig karsinomer, lymfomer og germinalcelletumorer. I 1990-årene var samlet femårsoverlevelse for barn med kreft henholdsvis 75 % og 64 % i Vest- og Øst-Europa med forskjeller for praktisk talt alle krefttyper. Det samme gjaldt for ungdom. Overlevelsen etter kreft har bedret seg dramatisk i perioden, særlig i Vest-Europa.

Denne bredt anlagte studien bekrefter at mens forekomsten av barnekreft øker, så er resultatene av behandlingen bedret. Imidlertid er det langt flere barn med kreft i utviklingslandene, og disse har sjelden tilgang til behandling av samme kvalitet som i Europa. Ledende barneonkologer har anbefalt at kreftsentre i høyinntektsland knytter til seg ett eller flere kreftsentre i fattige land for å bedre kreftomsorgen for barn også der (2).

Anbefalte artikler