Når politikk blir til sosial virkelighet

Bjørgulf Claussen Om forfatteren
Artikkel

Dahle, Ranveig

Thorsen, Kirsten

Velferdstjenester i endring – når politikk blir praksis

226 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 298

ISBN 82-450-0112-0

Denne boken skiller seg fra en rekke velferdsantologier som er kommet de senere årene, ved at den tar opp forskning på den nye markedsliberalistiske sosialpolitikken. Temaene er viktige. Slike reformer kommer nå på løpende bånd, og markedsøkonomisk språk overtar mer og mer i helse- og sosialtjenesten. Pasienter og klienter blir til brukere og kunder. Konkurranseutsetting og markedsstyring overtar for omsorg og fagautoritet.

Vi gir likevel ikke slipp på gamle begreper og praksis viser disse undersøkelsene. Hjemmehjelperne er nå «utførere» av de vedtakene som den kommunale «bestillertjenesten» har gjort. Men som en hjemmehjelper sier, det er lite mening i bare å vaske gulv når den gamle ikke tørker støv. Da er det bedre omsorg å fordele timene på litt av begge deler, og det gjør de selv om det ikke er lov. Kirsten Thorsen og Mia Vabø gir et levende bilde av New Public Management etter intervjuer med en gruppe hjemmehjelpere. Her er mange viktige motsetninger.

Ellers er de to kapitlene om fastlegereformen best. Olaug S. Lian summerer opp. Reformen har svart til hovedformålet, å gi legene større respekt for sine pasienter, og mange er fornøyd med dette. Men bivirkningene er mange. Overbehandling, medikalisering, dårligere samarbeid med andre, enda færre leger i grisgrendte strøk, en allmennlegetjeneste som er løftet ut av politikken og i stedet styres av markedet, alt dette er gamle tendenser som forsterkes av en mer bedriftsorientert legetjeneste.

Ranveig Dahle har intervjuet 32 storforbrukere av legetjenester, dem som reformen særlig skulle støtte overfor legen. De var påfallende lite interessert. Mange fortsatte å bruke flere leger etter behov og erfaring. De hadde sin «faste lege» fra gammelt av og brukte den nye fastlegen bare av og til.

For øvrig skriver Jorunn Teresia Jessen om regionalisering av trygdeetaten, Therese Andrews om ny ideologi blant helsesøstrene, Elisabeth Gjerberg om leger og kjønn, mens Kirsten Thorsen, Mia Vabø og Tone Alm Andreassen behandler mer generelle emner innen markedsstyring av helse- og sosialtjenestene.

Svakheten med boken er at artiklene er for lange og dels upoengterte for oss som kjenner litt til stoffet fra før. Forfatterne har god plass i en bok. For leseren kan det bli langtekkelig. Hver artikkel passer best for den spesialinteresserte. Hele antologien vil antakelig interessere ansatte i trygde- og sosialtjenestene og studenter innen sosialfag. Også leger med interesse for markedsliberalismen på våre felter vil finne mye av interesse.

Anbefalte artikler