Lite nytt om livskvalitet

Torgeir Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Wahl, Astrid Klopstad

Hanestad, Berit Rokne

Måling av livskvalitet i klinisk praksis

156 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 198

ISBN 82-7674-783-3

Boken er skrevet av to sykepleiere, og målgruppen angis å være studenter på videreutdanninger og masternivå innen helsefag og sykepleievitenskap. Forfatterne gir først en oversikt over fremveksten av livskvalitetsbegrepet innen helsefagene og begrepets ulike betydninger og operasjonaliseringer. Deretter følger en gjennomgang av måletekniske og statistiske aspekter samt formidling og publisering. Til slutt kommer en fyldig samling eksempler på sykepleiefaglig livskvalitetsforskning.

I bokens første del oppsummeres mye av kritikken som har vært reist mot den helsefaglige livskvalitetsforskningen, og særlig selve livskvalitetsbegrepets støyende mangel på konseptuell klarhet. Etter tilsynelatende å ha gitt sin tilslutning til store deler av kritikken, gjør så forfatterne overraskende helomvending og angir at de likevel finner det hensiktsmessig å benytte begrepet i vitenskapelig sammenheng i stedet for å anvende smalere og mer stringente begreper for det de ønsker å vurdere.

Kapitlene om måling, statistikk og publisering omhandler ikke egentlig forhold som er unike for livskvalitetsforskningen, men helt generell forskningsmetode med livskvalitetsprosjekter som eksempler. Jeg tror denne gjennomgangen blir for snau for nybegynneren og for elementær for den som har litt forskningserfaring, og den er heller ikke fri for feil og unøyaktigheter. De som forsker på livskvalitet er vel så godt tjent med å tilegne seg slik kunnskap fra generelle bøker i statistikk og forskningsmetode. Eksemplene på sykepleiefaglige livskvalitetsprosjekter vil være nyttig for den som trenger en rask orientering om hva som er på gang innen dette feltet i Norge.

Boken åpner slik: «I en tradisjonell biomedisinsk forståelse er det hovedsakelig forventet levealder for nyfødte eller forventet gjenstående levealder for andre aldersgrupper som anses som den beste metoden.» Forfatterne har altså ikke fått med seg det enorme tilfang av biomedisinsk forskning som omhandler de ulike behandlingstiltakenes effekt på subjektive symptomer. Med et så galt utgangspunkt er det ikke så rart at resten av boken halter.

Anbefalte artikler