Ikke helt vellykket om fotkirurgi

Norvald Langeland Om forfatteren
Artikkel

Montgomery, Fredrik

Lidström, Jan

Fotkirurgi

197 s, tab, ill. Stockholm: Liber AB, 2004. Pris SEK 312

ISNB 91-47-05204-x

Det er en lidelse å gå på vonde føtter. Og mange klager over føttene. Derfor er det naturlig at interessen for å behandle slike plager har økt de siste tiårene. Mange bøker er skrevet om emnet. Men for svært mange fotlidelser er det fortsatt stor uenighet om hva som er den beste behandlingen.

Målgruppen for den foreliggende boken er primært utdanningskandidater innen ortopedisk kirurgi, men det angis også at den sikter mot yrkesaktive spesialister og primærhelsetjenesten.

Først er det en generell del der anatomi, lokalbedøvelse, kirurgisk utstyr, biomekanikk, undersøkelsesteknikk og diagnostikk samt sårbehandling har fått egne kapitler. Deretter følger en gjennomgang av den kirurgiske behandlingen av de vanligste fotlidelser og skader før barnefoten, revmafoten og diabetesfoten er viet egne kapitler. Ortopediske hjelpemidler er kort nevnt. Avslutningsvis omtales komplikasjoner til fotkirurgi.

Fremstillingen er rikt illustrert hovedsakelig med tegninger av god kvalitet. Illustrasjonene er utvilsomt bokens største fortrinn.

Det er ikke så lett å se logikken i redigeringen. Det logiske hadde vel vært om anatomi og biomekanikk kom først, fulgt av undersøkelsesteknikk osv. Men her har man lagt lokalbedøvelse og kirurgisk utstyr imellom. Diagnostikken er plassert dels i et generelt kapittel, dels under omtalen av enkelte lidelser. Generelle teknikker som artrodeser og senetransposisjoner er lagt inn mellom omtalen av enkeltdiagnoser.

Dette er på mange måter en bok som faller mellom stoler. Den tilfredsstiller ikke dem som har behov for en lærebok om fotens lidelser og deres behandling. Dertil er den viktige konservative behandlingen av fotlidelser for kortfattet og ufullstendig omtalt. Men den kan heller ikke brukes som oppslagsbok i forbindelse med fotoperasjoner. Mange operasjoner er omtalt, men detaljer i operasjonsteknikken mangler ofte. Disse innvendingene gjør det vanskelig å anbefale boken for de angitte målgruppene.

Anbefalte artikler